Skip to main content

ŚB 10.41.4

Devanagari

श्रीअक्रूर उवाच
अद्भ‍ुतानीह यावन्ति भूमौ वियति वा जले ।
त्वयि विश्वात्मके तानि किं मेऽद‍ृष्टं विपश्यत: ॥ ४ ॥

Text

śrī-akrūra uvāca
adbhutānīha yāvanti
bhūmau viyati vā jale
tvayi viśvātmake tāni
kiṁ me ’dṛṣṭaṁ vipaśyataḥ

Synonyms

śrī-akrūraḥ uvāca — Śrī Akrūra said; adbhutāni — wonderful things; iha — in this world; yāvanti — whatever; bhūmau — on the earth; viyati — in the sky; — or; jale — in the water; tvayi — in You; viśva-ātmake — who comprise everything; tāni — they; kim — what; me — by me; adṛṣṭam — not seen; vipaśyataḥ — seeing (You).

Translation

Śrī Akrūra said: Whatever wonderful things the earth, sky or water contain, all exist in You. Since You encompass everything, when I am seeing You, what have I not seen?