Skip to main content

Word for Word Index

tvayi
unto you — Bg. 2.3, ŚB 2.9.23, ŚB 3.10.2, ŚB 4.27.24, ŚB 8.7.25, ŚB 9.14.20, ŚB 9.24.34, Īśo 2
on Your — ŚB 1.8.31
unto You — ŚB 1.8.42, ŚB 3.13.43, ŚB 3.25.28, ŚB 4.9.11, ŚB 5.19.15, ŚB 7.9.50, ŚB 8.6.10, ŚB 8.6.10, ŚB 8.12.8, ŚB 10.2.32, ŚB 10.2.33, ŚB 10.2.39, ŚB 10.87.32, ŚB 11.7.15, CC Madhya 8.156, CC Madhya 8.156, CC Madhya 22.30, CC Madhya 23.29, CC Madhya 24.52, CC Madhya 24.131, CC Madhya 24.141, CC Madhya 25.32
by You — ŚB 1.11.10
in you — ŚB 3.5.19, ŚB 3.22.10, ŚB 3.23.10, ŚB 4.3.11, ŚB 10.60.57, ŚB 11.19.7
when You — ŚB 3.18.5, ŚB 10.87.34
when you — ŚB 3.23.52
for you — ŚB 3.23.54
in You — ŚB 4.7.38, ŚB 5.18.5, ŚB 5.19.13, ŚB 6.16.39, ŚB 10.2.30, ŚB 10.3.19, ŚB 10.41.4, ŚB 10.52.37, ŚB 10.87.15, ŚB 10.87.22, ŚB 10.87.25, ŚB 10.87.26, ŚB 10.87.31, ŚB 10.87.41, ŚB 11.17.1-2, CC Ādi 4.63, CC Ādi 4.63, CC Madhya 6.157, CC Madhya 6.157, CC Madhya 21.15
unto Your Lordship. — ŚB 8.5.47
unto You, the Supreme Personality of Godhead — ŚB 8.6.10
You — ŚB 10.14.9, ŚB 10.29.32, ŚB 10.85.41-43
within You — ŚB 10.14.17, ŚB 10.14.22, ŚB 10.40.15, ŚB 10.59.30, ŚB 10.85.13, ŚB 10.85.14, ŚB 10.87.37
for You — ŚB 10.29.33, ŚB 10.29.33, ŚB 10.69.17, ŚB 11.4.9
for Your sake — ŚB 10.31.1
of You — ŚB 10.40.28
concerning You — ŚB 10.48.22
Yourself — ŚB 10.51.53
in your care — ŚB 10.57.35-36
with you — ŚB 10.57.38-39
toward You — ŚB 10.85.19, ŚB 10.87.35
you (Nārada) — ŚB 10.87.10
to whom — ŚB 10.87.27
unto Your Lordship — ŚB 11.11.26-27
in Your Lordship — ŚB 11.14.2
for yourself. — ŚB 12.10.34
to You — CC Madhya 22.46, CC Madhya 22.84
unto You. — CC Antya 20.29
śayāne tvayi
when you lie down for rest — ŚB 3.21.55