Skip to main content

CC Madhya 3.67

Text

prabhu bale — vaisa tine kariye bhojana
ācārya kahe — āmi kariba pariveśana

Synonyms

prabhu bale — Lord Caitanya Mahāprabhu said; vaisa — sit down; tine — in the three places; kariye — do; bhojana — eating; ācārya kahe — Advaita Ācārya replied; āmi kariba pariveśana — I shall distribute.

Translation

Śrī Caitanya Mahāprabhu said, “Let Us sit down in these three places, and We shall take prasādam.” However, Advaita Ācārya said, “I shall distribute the prasādam.”