Skip to main content

CC Ādi 4.205

Bengali

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে ।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ২০৫ ॥

Text

mad-guṇa-śruti-mātreṇa
mayi sarva-guhāśaye
mano-gatir avicchinnā
yathā gaṅgāmbhaso ’mbudhau

Synonyms

mat — of Me; guṇa — of the qualities; śruti-mātreṇa — only by hearing; mayi — to Me; sarva-guhā — in all hearts; āśaye — who am situated; manaḥ-gatiḥ — the movement of the mind; avicchinnā — unobstructed; yathā — just as; gaṅgā-ambhasaḥ — of the celestial waters of the Ganges; ambudhau — to the ocean.

Translation

“Just as the celestial waters of the Ganges flow unobstructed into the ocean, so when My devotees simply hear of Me, their minds come to Me, who reside in the hearts of all.