Skip to main content

CC Ādi 3.51

Bengali

ইতি দ্বাপর উর্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্‌ ।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃণু ॥ ৫১ ॥

Text

iti dvāpara urv-īśa
stuvanti jagad-īśvaram
nānā-tantra-vidhānena
kalāv api yathā śṛṇu

Synonyms

iti — thus; dvāpare — in the Dvāpara Age; uru-īśa — O King; stuvanti — they praise; jagat-īśvaram — the Lord of the universe; nānā — various; tantra — of scriptures; vidhānena — by the regulations; kalau — in the Age of Kali; api — also; yathā — in which manner; śṛṇu — please hear.

Translation

“O King, in this way people in Dvāpara-yuga worshiped the Lord of the universe. In Kali-yuga they also worship the Supreme Personality of Godhead by the regulations of the revealed scriptures. Kindly now hear of that from me.

Purport

This verse is spoken by Saint Karabhājana in Śrīmad-Bhāgavatam (11.5.31).