Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.29.81

Verš

prācīnabarhī rājarṣiḥ
prajā-sargābhirakṣaṇe
ādiśya putrān agamat
tapase kapilāśramam

Synonyma

prācīnabarhiḥ — král Prācīnabarhi; rāja-ṛṣiḥ — svatý král; prajā-sarga — veškeré obyvatelstvo; abhirakṣaṇe — chránit; ādiśya — poté, co nařídil; putrān — svým synům; agamat — odešel; tapase — aby podstoupil askezi; kapila-āśramam — na posvátné místo zvané Kapilāśrama.

Překlad

Svatý král Prācīnabarhi zanechal v přítomnosti ministrů příkazy svým synům, aby chránili obyvatelstvo. Poté odešel z domova podstoupit askezi na posvátném místě zvaném Kapilāśrama.

Význam

Slovo prajā-sarga je v tomto verši velice důležité. Když svatý král Prācīnabarhi dostal pobídku od velkého mudrce Nārady, aby odešel z domova a věnoval se oddané službě Pánu, jeho synové stále ještě podstupovali askezi pod vodou. On však nečekal na jejich návrat, ale pouze jim zanechal vzkaz, že mají chránit veškeré obyvatelstvo. Podle Vīrarāghavy Ācāryi tato ochrana znamená rozdělit obyvatele do čtyř vareṇ a čtyř āśramů. Povinností královského řádu bylo dohlížet na to, aby obyvatelé dodržovali usměrňující zásady čtyř vareṇ (brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya a śūdra) a āśramů (brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha a sannyāsa). Panovat obyvatelům království bez zavedení této varṇāśrama-dharmy je velice obtížné. Vládnout občanům státu a starat se o jejich pokrok není možné pouze tím, že zákonodárné shromáždění vydá každý rok nové zákony. Pro dobrou vládu je varṇāśrama-dharma nezbytná. Jedna třída lidí (brāhmaṇové) musí být inteligentní a mít bráhmanské kvalifikace, druhá musí být vychovaná pro řídící činnosti (kṣatriyové), třetí pro obchodování (vaiśyové) a čtvrtá pro práci (śūdrové). Tyto čtyři třídy již přirozeně existují, ale povinností vlády je dohlédnout, aby každá z nich dodržovala zásady své varṇy. Tomu se říká abhirakṣaṇa neboli ochrana.

Významné je, že když Mahārāja Prācīnabarhi díky pokynům Nārady Muniho nabyl přesvědčení o skutečném smyslu života, nečekal ani okamžik na návrat svých synů, ale ihned odešel. Po návratu synů bylo třeba vykonat mnoho věcí, ale on jim zanechal pouze vzkaz. Věděl, co je jeho prvořadou povinností. Zanechal svým synům pouze pokyny a odešel, aby udělal duchovní pokrok. To je systém védské civilizace.

Śrīdhara Svāmī nás informuje, že Kapilāśrama se nachází u ústí Gangy do Bengálského zálivu, na místě, které se nyní nazývá Gaṅgā-sāgara. Toto místo je dodnes proslulým cílem poutníků a každý rok se tam v den Makara-saṅkrānti přichází vykoupat mnoho miliónů lidí. Nazývá se Kapilāśrama, protože tam žije a podstupuje askezi Pán Kapila, učitel sāṅkhyového filozofického systému.