Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.24.42

Verš

vrataṁ sa āsthito maunam
ātmaika-śaraṇo muniḥ
niḥsaṅgo vyacarat kṣoṇīm
anagnir aniketanaḥ

Synonyma

vratam — slib; saḥ — on (Kardama); āsthitaḥ — složil; maunam — mlčení; ātma — Nejvyšší Osobností Božství; eka — výhradně; śaraṇaḥ — chráněný; muniḥ — mudrc; niḥsaṅgaḥ — bez jakékoliv společnosti; vyacarat — cestoval; kṣoṇīm — Země; anagniḥ — bez ohně; aniketanaḥ — bez útulku.

Překlad

Mudrc Kardama složil slib mlčení, aby mohl myslet na Nejvyšší Osobnost Božství a přijmout útočiště jedině u Pána. Bez jakékoliv společnosti cestoval po Zemi jako sannyāsī a neudržoval ani oheň, ani střechu nad hlavou.

Význam

Zde jsou velice významná slova anagnir aniketanaḥ. Sannyāsī má být zcela odpoutaný od ohně a jakéhokoliv bydliště. Gṛhastha musí udržovat oheň pro vykonávání obětí a pro vaření, ale sannyāsī tyto povinnosti nemá. Nemusí vařit ani provádět oběti ohněm, protože neustále jedná ve vědomí Kṛṣṇy, a tím již vykonal všechny náboženské obřady. Aniketanaḥ znamená “bez útulku”. Nemá mít žádný vlastní dům, ale co se týče jídla a ubytování, má zcela záviset na Nejvyšším Pánu. Má cestovat.

Mauna znamená “mlčení”. Člověk musí mlčet, aby mohl plně myslet na zábavy a činnosti Pána. Když někdo složí slib mauny, neznamená to, že je hlupák a neumí dobře mluvit. Znamená to, že chce mlčet, aby ho lidé nerušili. Cāṇakya Paṇḍita řekl, že darebák vypadá chytře, dokud nepromluví. Ale mluvení je test. Takzvané mlčení nemluvícího neosobního svāmīho ukazuje, že nemá co říci a chce pouze žebrat. Mlčení Kardamy Muniho však bylo jiné. Mlčel, aby se vyhnul nesmyslnému mluvení. Muni je ten, kdo je vždy vážný a nemluví nesmysly. Velice dobrým příkladem byl Mahārāja Ambarīṣa — pokaždé, když promluvil, hovořil o zábavách Pána. Mauna vyžaduje zanechat nesmyslných řečí a namísto toho používat schopnosti mluvit k popisům Pánových zábav. Můžeme rozmlouvat a naslouchat o Pánu, abychom svůj život dovedli k dokonalosti. Vratam znamená přijmout slib, jak popisuje Bhagavad-gītā: amānitvam adambhitvam — bez touhy po úctě a bez pýchy na své hmotné postavení. Ahiṁsā znamená nepáchat násilí. Je celkem osmnáct pravidel pro dosažení poznání a dokonalosti a Kardama Muni svým slibem přijal všechny zásady seberealizace.