Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.68.37

Verš

yasyāṅghri-paṅkaja-rajo ’khila-loka-pālair
mauly-uttamair dhṛtam upāsita-tīrtha-tīrtham
brahmā bhavo ’ham api yasya kalāḥ kalāyāḥ
śrīś codvahema ciram asya nṛpāsanaṁ kva

Synonyma

yasya — jehož; aṅghri — nohou; paṅkaja — lotosových; rajaḥ — prach; akhila — všech; loka — svĕtů; pālaiḥ — vládci; mauli — na jejich přilbách; uttamaiḥ — vznešenými; dhṛtam — nosí; upāsita — hodných uctívání; tīrtha — svatých míst; tīrtham — zdroj svatosti; brahmā — Pán Brahmā; bhavaḥ — Pán Śiva; aham — Já; api — také; yasya — jehož; kalāḥ — části; kalāyāḥ — jedné části; śrīḥ — bohynĕ štĕstí; ca — také; udvahema — pečlivĕ nosí; ciram — neustále; asya — Jeho; nṛpa-āsanam — královský trůn; kva — kde.

Překlad

„Prach z Kṛṣṇových lotosových nohou, který je zdrojem svatosti všech poutních míst, uctívají všichni velcí polobozi. Voda Gangy zaplavuje celý svĕt, a jelikož vytéká z Jeho lotosových nohou, její břehy se promĕnily ve slavná poutní místa. Hlavní božstva všech planet Mu slouží a považují se za velice šťastná, když získají prach z Kṛṣṇových lotosových nohou na své koruny. Velcí polobozi jako Pán Brahmā, Pán Śiva, a dokonce i bohynĕ štĕstí a Já jsme pouze části Jeho duchovní totožnosti a také pečlivĕ nosíme tento prach na svých hlavách. A vy si přesto myslíte, že není způsobilý používat odznaky krále či jen sedĕt na královském trůnĕ?

Význam

Výše uvedený překlad je založen na knize Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství Śrīly Prabhupādy. Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho zde zmínĕné poutní místo je řeka Ganga. Voda Gangy zaplavuje celý svĕt, a protože vyvĕrá z Kṛṣṇových lotosových nohou, její břehy se staly významným poutním místem.