Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.64.32

Verš

durjaraṁ bata brahma-svaṁ
bhuktam agner manāg api
tejīyaso ’pi kim uta
rājñāṁ īśvara-māninām

Synonyma

durjaram — nestravitelný; bata — vskutku; brahmabrāhmaṇův; svam — majetek; bhuktam — strávený; agneḥ — než oheň; manāk — nepatrnĕ; api — dokonce; tejīyasaḥ — pro mocnĕjšího; api — dokonce; kim uta — nemluvĕ o; rājñām — pro krále; īśvara — vládce; māninām — kteří se považují za.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa pravil:) Jak nestravitelný je majetek brāhmaṇy, dokonce i když je využíván jen nepatrnĕ a osobou mocnĕjší než oheň! O králích, kteří se snaží si jej užívat, neboť se považují za vládce, ani nemluvĕ.

Význam

Ani ti, kdo nabyli moci askezí, mystickou yogou a tak dále, si nemohou užívat majetku ukradeného brāhmaṇovi, o ostatních nemluvĕ.