Skip to main content

KAPITOLA ŠEDESÁTÁ-ČTVRTÁ

Osvobození krále Nṛgy

Tato kapitola popisuje, jak Śrī Kṛṣṇa osvobodil krále Nṛgu od kletby a poučil královskou třídu o velkém nebezpečí v podobĕ přivlastnĕní si brāhmaṇova majetku.

Jednoho dne si šli Sāmba a ostatní mladí chlapci z yaduovské dynastie hrát do lesa a poté, co si dlouho vyhráli, dostali velkou žízeň a začali hledat vodu. Ve vyschlé studni našli úžasného tvora: obrovského ještĕra podobného kopci. Chlapci se nad ním slitovali a pokusili se ho vytáhnout. Po nĕkolika pokusech s koženými popruhy a provazy však vidĕli, že se jim tohoto tvora zachránit nepodaří, a tak šli za Pánem Kṛṣṇou a řekli Mu, co se stalo. Pán je doprovodil ke studni, natáhl levou ruku a snadno ještĕra vyzvedl. Dotekem ruky Pána Kṛṣṇy se tvor ihned promĕnil v poloboha. Poté se Pán Kṛṣṇa zeptal: „Kdo jsi a jak jsi získal tak nízkou podobu?“

Božská bytost odpovĕdĕla: „Jmenoval jsem se král Nṛga, syn Ikṣvākua, a byl jsem proslulý rozdáváním milodarů. Rozdal jsem nesčetné krávy mnoha brāhmaṇům. Při jedné příležitosti se však do mého stáda zatoulala kráva patřící prvotřídnímu brāhmaṇovi. Aniž bych o tom vĕdĕl, daroval jsem tuto krávu jako milodar jinému brāhmaṇovi. Když první brāhmaṇa, předchozí majitel krávy vidĕl, že si tuto krávu odvádí druhý brāhmaṇa, přihlásil se o ni a začal se s druhým brāhmaṇou hádat. Po nĕjaké dobĕ hádky přišli za mnou a já jsem je oba poprosil, aby přijali po sto tisíci kravách výmĕnou za tu jednu a laskavĕ mi odpustili urážku, které jsem se nevĕdomky dopustil. Ani jeden z brāhmaṇů však můj návrh nepřijal a spor zůstal nevyřešen.

Krátce nato jsem zemřel a Yamadūtové mĕ odvedli k Yamarājovu dvoru. Yama se mĕ zeptal, čemu dávám přednost: vytrpĕt si výsledky svých hříchů nebo si užívat výsledků svých zbožných činů. Rozhodl jsem se nejprve trpĕt za své hříšné reakce, a tak jsem přijal tĕlo ještĕra.“

Když král Nṛga dovyprávĕl svůj příbĕh, přednesl Pánu Kṛṣṇovi modlitby a potom usedl do nebeského letadla, které ho odneslo na nebesa.

Pán Kṛṣṇa pak poučil své osobní společníky, tak jako obecný lid, o nebezpečích v podobĕ krádeže brāhmaṇova majetku. Nakonec se Pán vrátil do svého paláce.

Verš

śrī-bādarāyaṇir uvāca
ekadopavanaṁ rājan
jagmur yadu-kumārakāḥ
vihartuṁ sāmba-pradyumna
cāru-bhānu-gadādayaḥ

Synonyma

śrī-bādarāyaṇiḥ — Badarāyaṇův syn (Śukadeva Gosvāmī); uvāca — pravil; ekadā — jednoho dne; upavanam — do lesíka; rājan — ó králi (Parīkṣite); jagmuḥ — šli; yadu-kumārakāḥ — chlapci z yaduovské dynastie; vihartum — hrát si; sāmba-pradyumna-cāru-bhānu-gada-ādayaḥ — Sāmba, Pradyumna, Cāru, Bhānu, Gada a další.

Překlad

Śrī Bādarāyaṇi pravil: Ó králi, jednoho dne si šli Sāmba, Pradyumna, Cāru, Bhānu, Gada a další chlapci z yaduovské dynastie hrát do lesíka.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī uvádí, že příbĕh krále Nṛgy vyprávĕný v této kapitole má dát vĕcné pokyny všem pyšným králům. Prostřednictvím této události Pán Kṛṣṇa také předal vážná ponaučení členům své vlastní rodiny, kteří zpychli na svůj majestát.

Verš

krīḍitvā su-ciraṁ tatra
vicinvantaḥ pipāsitāḥ
jalaṁ nirudake kūpe
dadṛśuḥ sattvam adbhutam

Synonyma

krīḍitvā — poté, co si hráli; su-ciram — dlouhou dobu; tatra — tam; vicinvantaḥ — hledající; pipāsitāḥ — žízniví; jalam — vodu; nirudake — vyschlé; kūpe — ve studni; dadṛśuḥ — spatřili; sattvam — tvora; adbhutam — úžasného.

Překlad

Poté, co si dlouho hráli, dostali žízeň. Při hledání vody nahlédli do vyschlé studny a spatřili podivného tvora.

Verš

kṛkalāsaṁ giri-nibhaṁ
vīkṣya vismita-mānasāḥ
tasya coddharaṇe yatnaṁ
cakrus te kṛpayānvitāḥ

Synonyma

kṛkalāsam — ještĕra; giri — hoře; nibham — podobajícího se; vīkṣya — hledící na; vismita — užaslé; mānasāḥ — jejichž mysli; tasya — z toho; ca — a; uddharaṇe — při vyzvednutí; yatnam — úsilí; cakruḥ — vynaložili; te — oni; kṛpayā anvitāḥ — ze soucitu.

Překlad

Chlapci užasli při pohledu na toho tvora, ještĕra podobného kopci. Slitovali se nad ním a pokusili se ho ze studny vyzvednout.

Verš

carma-jais tāntavaiḥ pāśair
baddhvā patitam arbhakāḥ
nāśaknuran samuddhartuṁ
kṛṣṇāyācakhyur utsukāḥ

Synonyma

carma-jaiḥ — kožené; tāntavaiḥ — a z pleteného vlákna; pāśaiḥ — provazy; baddhvā — přivazující; patitam — tvora, který spadl; arbhakāḥ — chlapci; na aśaknuran — nebyli schopni; samuddhartum — vyzvednout; kṛṣṇāya — Pánu Kṛṣṇovi; ācakhyuḥ — oznámili; utsukāḥ — nadšenĕ.

Překlad

Přivázali ještĕra koženými popruhy a potom pletenými provazy, ale přesto ho nemohli vyzvednout. Šli tedy za Pánem Kṛṣṇou a nadšenĕ Mu o tom tvorovi povĕdĕli.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že v této kapitole jsou yaduovští chlapci, dokonce včetnĕ Śrī Pradyumny, popsáni jako dosti mladí, a proto muselo jít o ranou zábavu.

Verš

tatrāgatyāravindākṣo
bhagavān viśva-bhāvanaḥ
vīkṣyojjahāra vāmena
taṁ kareṇa sa līlayā

Synonyma

tatra — tam; āgatya — jdoucí; aravinda-akṣaḥ — lotosooký; bhagavān — Nejvyšší Pán; viśva — vesmíru; bhāvanaḥ — udržovatel; vīkṣya — vidící; ujjahāra — vyzvedl; vāmena — levou; tam — ho; kareṇa — rukou; saḥ — On; līlayā — snadno.

Překlad

Lotosooký Nejvyšší Pán, udržovatel vesmíru, šel ke studni, spatřil ještĕra a pak ho levou rukou snadno vyzvedl ven.

Verš

sa uttamaḥ-śloka-karābhimṛṣṭo
vihāya sadyaḥ kṛkalāsa-rūpam
santapta-cāmīkara-cāru-varṇaḥ
svargy adbhutālaṅkaraṇāmbara-srak

Synonyma

saḥ — ten; uttamaḥ-śloka — slavného Pána; kara — rukou; abhimṛṣṭaḥ — dotknutý; vihāya — opouštĕjící; sadyaḥ — ihned; kṛkalāsa — ještĕra; rūpam — podobu; santapta — tekutého; cāmīkara — zlata; caru — krásná; varṇaḥ — jehož pleť; svargī — obyvatel nebes; adbhuta — úžasné; alaṅkaraṇa — jehož ozdoby; ambara — odĕv; srak — a girlandy.

Překlad

Po doteku ruky slavného Nejvyššího Pána ta bytost ihned opustila tĕlo ještĕra a přijala podobu obyvatele nebes. Jeho pleť mĕla krásnou barvu tekutého zlata a mĕl na sobĕ úžasné ozdoby, odĕvy a girlandy.

Verš

papraccha vidvān api tan-nidānaṁ
janeṣu vikhyāpayituṁ mukundaḥ
kas tvaṁ mahā-bhāga vareṇya-rūpo
devottamaṁ tvāṁ gaṇayāmi nūnam

Synonyma

papraccha — zeptal se; vidvān — dobře si vĕdom; api — ačkoliv; tat — toho; nidānam — příčiny; janeṣu — mezi obyčejnými lidmi; vikhyāpayitum — aby to učinil známým; mukundaḥ — Pán Kṛṣṇa; kaḥ — kdo; tvam — ty; mahā-bhāga — ó požehnaný; vareṇya — vynikající; rūpaḥ — jehož podoba; deva-uttamam — vznešený polobůh; tvām — ty; gaṇayāmi — mĕl bych zvážit; nūnam — jistĕ.

Překlad

Pán Kṛṣṇa pochopil situaci, ale aby informoval obyčejné lidi, zeptal se: „Kdo jsi, ó vysoce požehnaný? Když vidím tvou vynikající podobu, myslím si, že jistĕ musíš být vznešený polobůh.

Verš

daśām imāṁ vā katamena karmaṇā
samprāpito ’sy atad-arhaḥ su-bhadra
ātmānam ākhyāhi vivitsatāṁ no
yan manyase naḥ kṣamam atra vaktum

Synonyma

daśām — situace; imām — do této; — a; katamena — jakým; karmaṇā — činem; samprāpitaḥ — přiveden; asi — jsi; atat-arhaḥ — nezasluhující to; su-bhadra — ó dobrá duše; ātmānam — ty; ākhyāhi — prosím vysvĕtli; vivitsatām — kteří dychtí poznat; naḥ — nám; yat — pokud; manyase — si myslíš; naḥ — nám; kṣamam — vhodné; atra — zde; vaktum — povĕdĕt.

Překlad

„Jakým minulým činem ses dostal do této situace? Zdá se, že sis takový osud nezasloužil, ó dobrá duše. Dychtíme tĕ poznat, tak nám prosím o sobĕ povĕz – pokud ovšem považuješ tuto dobu a místo za vhodné.“

Verš

śrī-śuka uvāca
iti sma rājā sampṛṣṭaḥ
kṛṣṇenānanta-mūrtinā
mādhavaṁ praṇipatyāha
kirīṭenārka-varcasā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto; sma — vskutku; rājā — král; sampṛṣṭaḥ — dotázaný; kṛṣṇena — Pánem Kṛṣṇou; ananta — neomezené; mūrtinā — jehož podoby; mādhavam — Jemu, Pánu Mādhavovi; praṇipatya — klanící se; āha — promluvil; kirīṭena — se svou přilbou; arka — jako slunce; varcasa — jejíž záře.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Král s přilbou zářící jako slunce, takto dotázaný Kṛṣṇou, jehož podoby jsou neomezené, se poklonil Pánu Mādhavovi a odpovĕdĕl.

Verš

nṛga uvāca
nṛgo nāma narendro ’ham
ikṣvāku-tanayaḥ prabho
dāniṣv ākhyāyamāneṣu
yadi te karṇam aspṛśam

Synonyma

nṛgaḥ uvāca — král Nṛga pravil; nṛgaḥ nāma — jménem Nṛga; nara-indraḥ — vládce lidí; aham — já; ikṣvāku-tanayaḥ — syn Ikṣvākua; prabho — ó Pane; dāniṣu — mezi dárci milodarů; ākhyāyamāneṣu — když jsem byl vyjmenováván; yadi — možná; te — Tvého; karṇam — ucha; aspṛśam — dotkl jsem se.

Překlad

Král Nṛga pravil: Jsem král známý jako Nṛga, syn Ikṣvākua. Možná jsi o mĕ, Pane, slyšel při přednášení seznamů dárců milodarů.

Význam

Ācāryové zde poukazují na to, že ačkoliv je použit výraz vyjadřující nejistotu – „možná jsi o mĕ slyšel“ – rozumí se, že o tom není pochyb.

Verš

kiṁ nu te ’viditaṁ nātha
sarva-bhūtātma-sākṣiṇaḥ
kālenāvyāhata-dṛśo
vakṣye ’thāpi tavājñayā

Synonyma

kim — co; nu — vskutku: te  –  Tobĕ; aviditam — neznámé; nātha — ó pane; sarva — všech; bhūta — bytostí; ātma — inteligence; sākṣiṇaḥ — svĕdku; kālena — časem; avyāhata — nerušený; dṛśaḥ — jehož pohled; vakṣye — promluvím; atha api — přesto; tava — Tvůj; ājñayā — na pokyn.

Překlad

Co by Ti mohlo být neznámé, ó pane? Pohledem nerušeným časem sleduješ mysli všech živých bytostí. Přesto na Tvůj pokyn promluvím.

Význam

Jelikož Pán ví vše, není třeba Ho o ničem informovat. Přesto král Nṛga promluví, aby splnil Pánův zámĕr.

Verš

yāvatyaḥ sikatā bhūmer
yāvatyo divi tārakāḥ
yāvatyo varṣa-dhārāś ca
tāvatīr adadaṁ sma gāḥ

Synonyma

yāvatyaḥ — kolik; sikatāḥ — zrnek písku; bhūmeḥ — patřících Zemi; yāvatyaḥ — kolik; divi — na nebi; tārakāḥ — hvĕzd; yāvatyaḥ — kolik; varṣa — deštĕ; dhārāḥ — kapek; ca — a; tāvatīḥ — tolik; adadam — jsem rozdal; sma — vskutku; gāḥ — krav.

Překlad

Rozdal jsem v podobĕ milodarů tolik krav, jako je na Zemi zrnek písku, na nebi hvĕzd nebo v dešťové přeháňce kapek.

Význam

Zde je myšleno, že král rozdal jako milodary nespočet krav.

Verš

payasvinīs taruṇīḥ śīla-rūpa-
guṇopapannāḥ kapilā hema-sṛṅgīḥ
nyāyārjitā rūpya-khurāḥ sa-vatsā
dukūla-mālābharaṇā dadāv aham

Synonyma

payaḥ-vinīḥ — s mlékem; taruṇīḥ — mladé; śīla — s dobrým chováním; rūpa — krásou; guṇa — a ostatními vlastnostmi; upapannāḥ — obdařené; kapilāḥ — hnĕdé; hema — zlatými; śṛṅgīḥ — s rohy; nyāya — čestnĕ; arjitāḥ — nabyté; rūpya — stříbrnými; khurāḥ — s kopyty; sa-vatsāḥ — s jejich telaty; dukūla — skvostným odĕvem; mālā — girlandami; ābharaṇāḥ — ozdobené; dadau — rozdával jsem; aham — já.

Překlad

Mladé, hnĕdé krávy plné mléka, s dobrým chováním, krásné a obdařené dobrými vlastnostmi, všechny čestnĕ nabyté, s pozlacenými rohy, postříbřenými kopyty a ozdobené skvostnými odĕvy a girlandami – takové byly krávy, spolu s jejich telaty, které jsem rozdával jako milodary.

Verš

sv-alaṅkṛtebhyo guṇa-śīlavadbhyaḥ
sīdat-kuṭumbebhya ṛta-vratebhyaḥ
tapaḥ-śruta-brahma-vadānya-sadbhyaḥ
prādāṁ yuvabhyo dvija-puṅgavebhyaḥ
go-bhū-hiraṇyāyatanāśva-hastinaḥ
kanyāḥ sa-dāsīs tila-rūpya-śayyāḥ
vāsāṁsi ratnāni paricchadān rathān
iṣṭaṁ ca yajñaiś caritaṁ ca pūrtam

Synonyma

su — pĕknĕ; alaṅkṛtebhyaḥ — ozdobené; guṇa — dobré vlastnosti; śīla — a povahu; vadbhyaḥ — kteří mĕli; sīdat — nešťastné; kuṭumbebhyaḥ — jejichž rodiny; ṛta — pravdĕ; vratebhyaḥ — oddaným; tapaḥ — díky askezi; śruta — dobře známým; brahma — ve Vedách; vadānya — nesmírnĕ učeným; sadbhyaḥ — svatým; prādām — rozdal jsem; yuvabhyaḥ — kteří byli mladí; dvijabrāhmaṇům; pum-gavebhyaḥ — nanejvýš výjimečné; go — krávy; bhū — půdu; hiraṇya — zlato; āyatana — domy; aśva — konĕ; hastinaḥ — a slony; kanyāḥ — dcery na vdávání; sa — se; dāsīḥ — služebnicemi; tila — sezam; rūpya — stříbro; śayyāḥ — a lůžka; vāsāṁsi — odĕvy; ratnāni — drahokamy; paricchadān — nábytek; rathān — kočáry; iṣṭam — vykonané uctívání; ca — a; yajñaiḥ — védskými ohňovými obĕťmi; caritam — vykonané; ca — a; pūrtam — zbožné činy.

Překlad

Nejprve jsem poctil brāhmaṇy, příjemce mých milodarů, pĕknými ozdobami. Tito nanejvýš vznešení brāhmaṇové, jejichž rodiny se octly v nouzi, byli mladí a mĕli vynikající povahu a vlastnosti. Byli oddaní pravdĕ, proslulí svou askezí, nesmírnĕ učení ve védských písmech a svatého chování. Rozdal jsem jim krávy, půdu, zlato a domy, spolu s koňmi, slony a dívkami na vdávání se služebnicemi, a také sezam, stříbro, skvostná lůžka, odĕvy, drahokamy, nábytek a kočáry. Navíc jsem vykonal védské obĕti a různé zbožné dobročinné skutky.

Verš

kasyacid dvija-mukhyasya
bhraṣṭā gaur mama go-dhane
sampṛktāviduṣā sā ca
mayā dattā dvijātaye

Synonyma

kasyacit — jistého; dvijabrāhmaṇy; mukhyasya — prvotřídního; bhraṣṭā — ztracená; gauḥ — kráva; mama — mého; go-dhane — do stáda; sampṛktā — zamíchaná; aviduṣā — jenž jsem o tom nevĕdĕl; — ona; ca — a; mayā — mnou; dattā — darovaná; dvi-jātaye — (jinému) brāhmaṇovi.

Překlad

Jednou se kráva patřící jistému prvotřídnímu brāhmaṇovi zatoulala do mého stáda. Aniž bych o tom vĕdĕl, daroval jsem tu krávu jako milodar jinému brāhmaṇovi.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že výraz dvija-mukhya, „prvotřídní brāhmaṇa“, zde označuje brāhmaṇu, který přestal přijímat milodary, a odmítl proto přijmout i sto tisíc krav výmĕnou za krávu, která byla nevhodnĕ darována.

Verš

tāṁ nīyamānāṁ tat-svāmī
dṛṣṭrovāca mameti tam
mameti parigrāhy āha
nṛgo me dattavān iti

Synonyma

tām — ji, krávu; nīyamānām — odvádĕnou pryč; tat — její; svāmī — pán; dṛṣṭvā — vidící; uvāca — řekl; mama — moje; iti — takto; tam — jemu; mama — moje; iti — takto; parigrāhī — ten, který přijal dar; āha — řekl; nṛgaḥ — král Nṛga; me — mnĕ; dattavān — daroval; iti — takto.

Překlad

Když první majitel krávy uvidĕl, že je odvádĕna pryč, řekl, „Je moje!“ Druhý brāhmaṇa, který ji přijal darem, odpovĕdĕl: „Ne, je moje! Nṛga mi ji daroval.“

Verš

viprau vivadamānau mām
ūcatuḥ svārtha-sādhakau
bhavān dātāpaharteti
tac chrutvā me ’bhavad bhramaḥ

Synonyma

viprau — oba brāhmaṇové; vivadamānau — hádající se; mām — mnĕ; ūcatuḥ — řekli; sva — svůj vlastní; artha — zájem; sādhakau — uskutečňující; bhavān — ty, pane; dātā — ten, kdo dává; apahartā — ten, kdo bere; iti — takto; tat — toto; śrutvā — slyšící; me — mé; abhavat — vzniklo; bhramaḥ — zdĕšení.

Překlad

Zatímco se oba brāhmaṇové hádali a každý se snažil uskutečnit svůj vlastní zámĕr, přišli ke mnĕ. Jeden z nich řekl: „Dals mi tuto krávu“ a druhý pravil: „Ale ukradls ji mnĕ.“ Když jsem to slyšel, byl jsem zmaten.

Verš

anunītāv ubhau viprau
dharma-kṛcchra-gatena vai
gavāṁ lakṣaṁ prakṛṣṭānāṁ
dāsyāmy eṣā pradīyatām
bhavantāv anugṛhṇītāṁ
kiṅkarasyāvijānataḥ
samuddharataṁ māṁ kṛcchrāt
patantaṁ niraye ’śucau

Synonyma

anunītau — pokornĕ požádáni; ubhau — oba; viprau — dva brāhmaṇové; dharma — náboženské povinnosti; kṛcchra — obtížnou situaci; gatena — (mnou) jenž jsem se octl v; vai — vskutku; gavām — krav; lakṣam — lakh (sto tisíc); prakṛṣṭānām — nejlepší kvality; dāsyāmi — dám; eṣā — tuto jednu; pradīyatām — prosím dejte; bhavantau — vy dva; anugṛhṇītām — mĕli byste prosím prokázat milost; kiṅkarasya — svému služebníkovi; avijānataḥ — který si nebyl vĕdom; samuddharatam — prosím zachraňte; mām — mĕ; kṛcchrāt — před nebezpečím; patantam — padající; niraye — do pekla; aśucau — nečistého.

Překlad

Když jsem se octl v hrozivém dilematu ohlednĕ své povinnosti v dané situaci, pokornĕ jsem požádal oba brāhmaṇy: „Dám sto tisíc nejlepších krav výmĕnou za tuto jednu. Prosím vraťte mi ji. Mĕli byste být ke mnĕ, svému služebníkovi, milostiví. Nevĕdĕl jsem, čeho se dopouštím. Prosím zachraňte mĕ z této obtížné situace nebo zajisté poklesnu do odporného pekla.“

Verš

nāhaṁ pratīcche vai rājann
ity uktvā svāmy apākramat
nānyad gavām apy ayutam
icchāmīty aparo yayau

Synonyma

na — ne; aham — já; pratīcche — chci; vai — vskutku; rājan — ó králi; iti — takto; uktvā — řkoucí; svāmī — majitel; apākramat — odešel; na — ne; anyat — navíc; gavām — krav; api — dokonce; ayutam — deset tisíc; icchāmi — chci; iti — takto řkoucí; aparaḥ — druhý (brāhmaṇa); yayau — odešel.

Překlad

Současný majitel krávy pravil: „Nechci za tuto krávu nic, ó králi“ a odešel. Druhý brāhmaṇa prohlásil: „Nechci ani o deset tisíc krav víc (než nabízíš)“ a také odešel.

Význam

V knize Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství Śrīla Prabhupāda komentuje: „Nepřistoupili tedy na králův návrh a oba rozzlobenĕ odešli, neboť si mysleli, že byli připraveni o právoplatné vlastnictví.“

Verš

etasminn antare yāmair
dūtair nīto yama-kṣayam
yamena pṛṣṭas tatrāhaṁ
deva-deva jagat-pate

Synonyma

etasmin — této; antare — příležitosti; yāmaiḥ — Yamarāje, vládce smrti; dūtaiḥ — posly; nītaḥ — odvedený; yama-kṣayam — do Yamarājova sídla; yamena — Yamarājem; pṛṣṭaḥ — otázaný; tatra — tam; aham — já; deva-deva — ó Pane pánů; jagat — vesmíru; pate — ó vládce.

Překlad

Ó Pane pánů, ó vládce vesmíru, poslové Yamarāje využili takto vzniklé příležitosti a pozdĕji mĕ odvedli do jeho sídla. Tam se mĕ samotný Yamarāja otázal.

Význam

Podle ācāryů bylo královo provádĕní plodonosných činností do té doby bezchybné. Nyní však vznikl neúmyslný rozpor a když tedy král zemřel, Yamadūtové ho odvedli do Yamarājova sídla zvaného Saṁyamanī.

Verš

pūrvaṁ tvam aśubhaṁ bhuṅkṣa
utāho nṛpate śubham
nāntaṁ dānasya dharmasya
paśye lokasya bhāsvataḥ

Synonyma

pūrvam — nejprve; tvam — ty; aśubham — bezbožné reakce; bhuṅkṣe — chceš zakusit; uta āha u — nebo; nṛ-pate — ó králi; śubham — zbožné reakce; na — ne; antam — konec; dānasya — dobročinnosti; dharmasya — zbožné; paśye — vidím; lokasya — svĕta; bhāsvataḥ — zářícího.

Překlad

(Yamarāja pravil:) Můj milý králi, přeješ si nejprve zakusit výsledky svých hříchů nebo své zbožnosti? Nedohlédnu konce dobročinnosti, kterou jsi vykonal, ani tvého následného požitku na zářících nebeských planetách.

Verš

pūrvaṁ devāśubhaṁ bhuñja
iti prāha pateti saḥ
tāvad adrākṣam ātmānaṁ
kṛkalāsaṁ patan prabho

Synonyma

pūrvam — nejprve; deva — ó pane; aśubham — hříšné reakce; bhuñje — zakusím; iti — takto řkoucí; prāha — pravil; pata — padni; iti — takto; saḥ — on; tāvat — vzápĕtí; adrākṣam — vidĕl jsem; ātmānam — sebe; kṛkalāsam — ještĕra; patan — padajícího; prabho — ó pane.

Překlad

Odpovĕdĕl jsem: „Nejprve mi, můj pane, dovol vytrpĕt mé hříšné reakce“ a Yamarāja řekl: „Tedy padni!“ „Vzápĕtí jsem padl a bĕhem pádu jsem vidĕl, jak se stávám ještĕrem, ó pane.

Verš

brahmaṇyasya vadānyasya
tava dāsasya keśava
smṛtir nādyāpi vidhvastā
bhavat-sandarśanārthinaḥ

Synonyma

brahmaṇyasya — který byl oddaný brāhmaṇům; vadānyasya — který by štĕdrý; tava — Tvého; dāsasya — služebníka; keśava — ó Kṛṣṇo; smṛtiḥ — pamĕť; na — ne; adya — dnes; api — dokonce; vidhvastā — ztracená; bhavat — Tvém; sandarśana — pohledu na; arthinaḥ — který toužil po.

Překlad

Ó Keśavo, jako Tvůj služebník jsem byl oddaný brāhmaṇům, byl jsem k nim štĕdrý a vždy jsem toužil, aby na mĕ spočinul Tvůj pohled. Proto jsem ani dodnes nezapomnĕl (na svůj minulý život).

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī komentuje tento verš takto: „Jelikož král Nṛga otevřenĕ prohlásil, že má dvĕ význačné vlastnosti – oddanost brāhmaṇům a štĕdrost – je zřejmé, že tyto vlastnosti mĕl pouze částečnĕ, protože nĕkdo opravdu čistý by se jimi nechlubil. Je také jasné, že král Nṛga považoval tuto zbožnost za oddĕlený, sám o sobĕ vytoužený cíl. Proto plnĕ neoceňoval čistou oddanou službu Pánu Kṛṣṇovi. Kṛṣṇa nebyl jediný cíl Nṛgova života, tak jako byl pro Ambarīṣe Mahārāje, ani na úrovni praxe založené na předpisech. Také nevidíme, že by král Nṛga překonal překážky jako Ambarīṣa, když se na nĕho rozzlobil Durvāsā Muni. Přesto můžeme učinit závĕr, že vzhledem k tomu, že Nṛga byl z nĕjakého důvodu schopen spatřit Pána, musel mít dobrou vlastnost v podobĕ upřímné touhy po Pánovĕ společnosti.“

Śrīla Prabhupāda potvrzuje výše uvedenou analýzu v knize Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství: „Celkovĕ nebylo vĕdomí Kṛṣṇy vyvinuté. Človĕk vĕdomý si Kṛṣṇy rozvíjí lásku k Bohu, Kṛṣṇovi, a ne lásku ke zbožným nebo bezbožným činnostem, a proto nepodléhá výsledkům tĕchto činů. Jak stojí v Brahma-saṁhitĕ, oddaný není, Pánovou milostí, vystaven následkům plodonosného jednání.“

Śrīla Viśvanātha Cakravartī nabízí tento komentář: „Když Nṛga zmínil ,ten, který toužil, aby na nĕm spočinul Tvůj pohled̀, mĕl na mysli událost týkající se jistého vznešeného oddaného, jehož král Nṛga jednou potkal. Tento oddaný velmi toužil získat chrám pro překrásné Božstvo Nejvyššího Pána a chtĕl také opisy písem jako jsou Bhagavad-gītā a Śrīmad-Bhāgavatam. Velmi štĕdrý Nṛga tyto vĕci opatřil a oddaného tak potĕšil, že králi požehnal: ,Můj milý králi, nechť na tobĕ spočine zrak Nejvyššího Pána.̀ Od té doby Nṛga toužil spatřit Pána.“

Verš

sa tvaṁ kathaṁ mama vibho ’kṣi-pathaḥ parātmā
yogeśvaraḥ śruti-dṛśāmala-hṛd-vibhāvyaḥ
sākṣād adhokṣaja uru-vyasanāndha-buddheḥ
syān me ’nudṛśya iha yasya bhavāpavargaḥ

Synonyma

saḥ — On; tvam — Ty; katham — jak; mama — mnĕ; vibho — ó všemocný; akṣi-pathaḥ — viditelný; para-ātmā — Nejvyšší Duše; yoga — mystické yogy; īśvaraiḥ — mistry; śruti — písem; dṛśā — okem; amala — neposkvrnĕných; hṛt — ve svých srdcích; vibhāvyaḥ — být předmĕtem meditace; sākṣāt — přímo viditelný; adhokṣaja — ó transcendentální Pane, jehož nelze spatřit hmotnými smysly; uru — nesmírnými; vyasana — potížemi; andha — zaslepená; buddheḥ — jehož inteligence; syāt — může být; me — pro mĕ; anudṛśyaḥ — být vnímán; iha — v tomto svĕtĕ; yasya — jehož; bhava — hmotného života; apavargaḥ — ukončení.

Překlad

Ó všemocný, jak to, že Tĕ mé oči vidí zde přede mnou? Jsi Nejvyšší Duše, o které nejvĕtší mistři mystické yogy mohou meditovat ve svých čistých srdcích pouze s využitím duchovního oka Ved. Jak je tedy možné, ó transcendentální Pane, že Tĕ přímo vidím, neboť má inteligence byla zaslepena nesmírnými potížemi hmotného života? Mĕl by Tĕ být schopen vidĕt pouze ten, kdo ukončil své hmotné zapletení v tomto svĕtĕ.

Význam

Dokonce i v tĕle ještĕra si král Nṛga pamatoval na svůj minulý život. A nyní, když mĕl příležitost spatřit Pána, pochopil, že obdržel zvláštní milost Osobnosti Božství.

Verš

deva-deva jagan-nātha
govinda puruṣottama
nārāyaṇa hṛṣīkeśa
puṇya-ślokācyutāvyaya
anujānīhi māṁ kṛṣṇa
yāntaṁ deva-gatiṁ prabho
yatra kvāpi sataś ceto
bhūyān me tvat-padāspadam

Synonyma

deva-deva — ó Pane pánů; jagat — vesmíru; nātha — ó vládce; go-vinda — ó Pane krav; puruṣa-uttama — ó Nejvyšší Osobnosti; nārāyaṇa — ó zdroji všech živých bytostí; hṛṣīkeśa — ó vládce smyslů; puṇya-śloka — ó Ty, jehož oslavuje transcendentální poezie; acyuta — ó neklesající; avyaya — ó nevyčerpatelný; anujānīhi — prosím propusť; mām — mĕ; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; yāntam — jenž odcházím; deva-gatim — do svĕta polobohů; prabho — ó vládce; yatra kva api — kdekoliv; sataḥ — sídlící; cetaḥ — mysl; bhūyāt — nechť je; me — má; tvat — Tvých; pada — nohou; āspadam — jejíž útočištĕ.

Překlad

Ó Devadevo, Jagannāthe, Govindo, Puruṣottamo, Nārāyaṇe, Hṛṣīkeśo, Puṇyaśloko, Acyuto, Avyayo! Ó Kṛṣṇo, prosím dovol mi odejít do svĕta polobohů. Kdekoliv budu žít, ó vládce, nechť má mysl vždy přijímá útočištĕ u Tvých nohou.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī komentuje tento verš takto: Král Nṛga, jehož víru povzbudilo získání Pánovy milosti a jenž takto dosáhl postavení služebníka, správnĕ oslavuje Pána pronášením Jeho jmen a potom Pána žádá o svolení odejít. Nálada jeho modlitby je tato: „Jsi Devadeva, Bůh dokonce i bohů, a Jagannātha, vládce vesmíru, tak prosím buď mým vládcem. Ó Govindo, prosím učiň mĕ svým majetkem tím samým milostivým pohledem, jímž okouzluješ krávy. Můžeš to učinit, protože jsi Puruṣottama, svrchovaná podoba Boha. Ó Nārāyaṇe, jelikož jsi zdrojem živých bytostí, buď mi prosím oporou, i když jsem špatná živá bytost. Ó Hṛṣīkeśi, prosím učiň mé smysly svými vlastními. Ó Puṇyaśloko, nyní ses stal slavným jako Nṛgův osvoboditel. Ó Acyuto, prosím nebuď nikdy ztracen mé mysli. Ó Avyayo, v mé mysli se nikdy nezmenšíš.“ Takto velký komentátor Bhāgavatamu, Śrīla Viśvanātha Cakravartī, vysvĕtluje význam tĕchto veršů.

Verš

namas te sarva-bhāvāya
brahmaṇe ’nanta-śaktaye
kṛṣṇāya vāsudevāya
yogānāṁ pataye namaḥ

Synonyma

namaḥ — poklony; te — Tobĕ; sarva-bhāvāya — zdroji všech bytostí; brahmaṇe — Nejvyšší Absolutní Pravdĕ; ananta — neomezených; śaktaye — vlastníku energií; kṛṣṇāya — Kṛṣṇovi; vāsudevāya — synovi Vasudevy; yogānām — všech cest yogy; pataye — Pánu; namaḥ — poklony.

Překlad

Opakovanĕ se klaním Tobĕ, Kṛṣṇo, synu Vasudevy. Jsi zdroj všech bytostí, Nejvyšší Absolutní Pravda, vlastník neomezených energií, pán všech duchovních disciplín.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī komentuje, že se král Nṛga zde klaní Brahmanu – to jest Absolutní Pravdĕ – která se nemĕní navzdory tomu, že koná činnosti. Od starodávna si západní filozofové lámali hlavu nad otázkou, jak může být Bůh nemĕnný, a přesto konat činnosti. Śrīdhara Svāmī uvádí, že tato pochybnost je zodpovĕzena zde výrazem ananta-śaktaye, který popisuje Pána jako „majitele neomezených energií“. Tak může Pán prostřednictvím svých nekonečných energií konat nesčetné činnosti beze zmĕny své základní povahy.

Král se dále klaní Śrī Kṛṣṇovi, majiteli vĕčnĕ blažené podoby a svrchovanému cíli života. Svaté jméno Kṛṣṇy je analyzováno ve verši z Mahābhāraty (Udyoga-parva 71.4) /viz Dravida, Errors, 9.2.2009:/ citovaném v Caitanya-caritāmṛtĕ (Madhya 9.30, význam):

kṛṣir bhū-vācakaḥ śabdo
ṇaś ca nirvṛti-vācakaḥ
tayor aikyaṁ paraṁ brahma
kṛṣṇa ity abhidhīyate

„Slovo kṛṣ je rysem přitažlivosti Pánovy existence a ṇa znamená duchovní blaženost. Spojením slovního kořene kṛṣ s příponou ṇa vznikne slovo Kṛṣṇa označující Absolutní Pravdu.“

Král Nṛga pronáší výše uvedené modlitby, neboť se chystá opustit osobní společnost Nejvyššího Pána.

Verš

ity uktvā taṁ parikramya
pādau spṛṣṭvā sva-maulinā
anujñāto vimānāgryam
āruhat paśyatāṁ nṛṇām

Synonyma

iti — takto; uktvā — když promluvil; tam — Jeho; parikramya — obřadnĕ obcházející; pādau — Jeho nohou; spṛṣṭvā — dotýkající se; sva — svou; maulinā — korunou; anujñātaḥ — propuštĕný; vimāna — nebeského letadla; agryam — vynikajícího; āruhat — nastoupil do; paśyatām — zatímco přihlíželi; nṛṇām — lidé.

Překlad

Poté, co Mahārāja Nṛga takto promluvil, obřadnĕ obešel Pána Kṛṣṇu a dotkl se korunou Pánových nohou. Dostal svolení odletĕt a před zraky všech přítomných lidí nastoupil do úžasného nebeského letadla.

Verš

kṛṣṇaḥ parijanaṁ prāha
bhagavān devakī-sutaḥ
brahmaṇya-devo dharmātmā
rājanyān anuśikṣayan

Synonyma

kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; parijanam — své osobní společníky; prāha — oslovil; bhagavān — Nejvyšší Osobnost; devakī-sutaḥ — syn Devakī; brahmaṇya — oddaný brāhmaṇům; devaḥ — Bůh; dharma — náboženství; ātmā — duše; rājanyān — královskou třídu; anuśikṣayan — poučující.

Překlad

Nejvyšší Osobnost Božství – Pán Kṛṣṇa, syn Devakī – který je zvláštĕ oddaný brāhmaṇům a ztĕlesňuje podstatu náboženství, potom promluvil ke svým osobním společníkům a takto poučil královskou třídu jako celek.

Verš

durjaraṁ bata brahma-svaṁ
bhuktam agner manāg api
tejīyaso ’pi kim uta
rājñāṁ īśvara-māninām

Synonyma

durjaram — nestravitelný; bata — vskutku; brahmabrāhmaṇův; svam — majetek; bhuktam — strávený; agneḥ — než oheň; manāk — nepatrnĕ; api — dokonce; tejīyasaḥ — pro mocnĕjšího; api — dokonce; kim uta — nemluvĕ o; rājñām — pro krále; īśvara — vládce; māninām — kteří se považují za.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa pravil:) Jak nestravitelný je majetek brāhmaṇy, dokonce i když je využíván jen nepatrnĕ a osobou mocnĕjší než oheň! O králích, kteří se snaží si jej užívat, neboť se považují za vládce, ani nemluvĕ.

Význam

Ani ti, kdo nabyli moci askezí, mystickou yogou a tak dále, si nemohou užívat majetku ukradeného brāhmaṇovi, o ostatních nemluvĕ.

Verš

nāhaṁ hālāhalaṁ manye
viṣaṁ yasya pratikriyā
brahma-svaṁ hi viṣaṁ proktaṁ
nāsya pratividhir bhuvi

Synonyma

na — ne; aham — Já; hālāhalam — jed jménem hālāhala, jehož vypití bez následků proslavilo Pána Śivu; manye — považuji; viṣam — jed; yasya — jehož; pratikriyā — neutralizace; brahma-svambrāhmaṇův majetek; hi — vskutku; viṣam — jed; proktam — nazvaný; na — ne; asya — na to; pratividhiḥ — protijed; bhuvi — na svĕtĕ.

Překlad

Nepovažuji hālāhalu za skutečný jed, jelikož na nĕj existuje protijed. Brāhmaṇův majetek, je-li ukraden, však lze opravdu nazvat jedem, neboť na tomto svĕtĕ nemá protijed.

Význam

Ten, kdo si přivlastní brāhmaṇův majetek s myšlenkou, že si ho bude užívat, ve skutečnosti požil ten nejsmrtonosnĕjší jed.

Verš

hinasti viṣam attāraṁ
vahnir adbhiḥ praśāmyati
kulaṁ sa-mūlaṁ dahati
brahma-svāraṇi-pāvakaḥ

Synonyma

hinasti — zničí; viṣam — jed; attāram — toho, kdo požije; vahniḥ — oheň; adbhiḥ — vodou; praśāmyati — je uhašen; kulam — vlastní rodinu; sa-mūlam — do kořene; dahati — spálí; brahma-svabrāhmaṇův majetek; araṇi — jehož dřívkem na rozdĕlávání ohnĕ; pāvakaḥ — oheň.

Překlad

Jed zabíjí pouze osobu, která jej požije, a bĕžný oheň může být uhašen vodou. Oheň zažehnutý dřívkem na rozdĕlávání ohnĕ v podobĕ brāhmaṇova majetku však spálí celou rodinu zlodĕje až do kořene.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī přirovnává oheň zažehnutý krádeží brāhmaṇova majetku k ohni hořícímu v dutinĕ starého stromu. Tento oheň nelze uhasit ani vodou mnoha dešťů. Naopak, spálí celý strom zevnitř, až do kořenů v zemi. Podobnĕ oheň zažehnutý krádeží brāhmaṇova majetku je ten nesmrtonosnĕjší a je třeba se mu za každou cenu vyhnout.

Verš

brahma-svaṁ duranujñātaṁ
bhuktaṁ hanti tri-pūruṣam
prasahya tu balād bhuktaṁ
daśa pūrvān daśāparān

Synonyma

brahma-svambrāhmaṇův majetek; duranujñātam — bez řádného svolení; bhuktam — užívaný; hanti — zničí; tri — tři; pūruṣam — osoby; prasahya — silou; tu — ale; balāt — uchylující se ke vnĕjší síle (vlády a tak dále); bhuktam — užívaný; daśa — deset; pūrvān — předchozích; daśa — deset; aparān — následujících.

Překlad

Pokud si osoba užívá brāhmaṇova majetku bez řádného svolení, tento majetek zničí tři generace její rodiny. Pokud si jej však přivlastní násilím nebo přimĕje vládu nebo jiné osoby, aby jí pomohly jej zabavit, potom bude zničeno deset generací jeho předků a deset generací jeho potomků.

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho se tri-pūruṣa týká sebe sama, vlastních synů a vnuků.

Verš

rājāno rāja-lakṣmyāndhā
nātma-pātaṁ vicakṣate
nirayaṁ ye ’bhimanyante
brahma-svaṁ sādhu bāliśāḥ

Synonyma

rājānaḥ — členové královské třídy; rāja — královským; lakṣmyā — majestátem; andhāḥ — zaslepení; na — ne; ātma — svůj vlastní; pātam — pád; vicakṣate — předvídají; nirayam — peklo; ye — kdo; abhimanyante — touží po; brahma-svambrāhmaṇovĕ majetku; sādhu — jako vhodné; bāliśaḥ — dĕtinské.

Překlad

Členové královské třídy, zaslepení královským majestátem, nejsou schopni předvídat vlastní pád. Když dĕtinsky touží užívat si brāhmaṇova majetku, ve skutečnosti touží jít do pekla.

Verš

gṛhṇanti yāvataḥ pāṁśūn
krandatām aśru-bindavaḥ
viprāṇāṁ hṛta-vṛttīnām
vadānyānāṁ kuṭumbinām
rājāno rāja-kulyāś ca
tāvato ’bdān niraṅkuśāḥ
kumbhī-pākeṣu pacyante
brahma-dāyāpahāriṇaḥ

Synonyma

gṛhṇanti — dotknou se; yāvataḥ — kolika; pāṁśūn — zrnek prachu; krandatām — kteří naříkají; aśru-bindavaḥ — slzy; viprāṇāmbrāhmaṇů; hṛta — ukradené; vṛttīnām — jejichž živobytí; vadānyānām — štĕdrých; kuṭumbinām — hospodářů; rājānaḥ — králové; rāja-kulyāḥ — ostatní členové královských rodin; ca — také; tāvataḥ — tolik; abdān — let; niraṅkuśāḥ — neovládnutí; kumbhī-pākeṣu — v pekle známém jako Kumbhīpāka; pacyante — jsou vařeni; brahma-dāyabrāhmaṇova podílu; apahāriṇaḥ — uchvatitelé.

Překlad

Neovládnutí králové, kteří uchvátí brāhmaṇův majetek, jsou vařeni spolu se svými královskými rodinami v pekle známém jako Kumbhīpāka tolik let, kolika zrnek prachu se dotknou slzy štĕdrých brāhmaṇů s rodinami, jež na nich závisejí, a jejichž majetek je ukraden.

Verš

sva-dattāṁ para-dattāṁ vā
brahma-vṛttiṁ harec ca yaḥ
ṣaṣṭi-varṣa-sahasrāṇi
viṣṭhāyāṁ jāyate kṛmiḥ

Synonyma

sva — jím samotným; dattām — darovaný; para — jiným; dattām — darovaný; — nebo; brahma-vṛttimbrāhmaṇův majetek; haret — ukradne; ca — a; yaḥ — kdo; ṣaṣṭi — šedesát; varṣa — let; sahasrāṇi — tisíc; viṣṭhāyām — ve výkalech; jāyate — se rodí; kṛmiḥ — červ.

Překlad

Ať jde o její vlastní dar nebo dar nĕkoho jiného, osoba, která ukradne brāhmaṇův majetek, se bude rodit jako červ ve výkalech po šedesát tisíc let.

Verš

na me brahma-dhanaṁ bhūyād
yad gṛdhvālpāyuṣo narāḥ
parājitāś cyutā rājyād
bhavanty udvejino ’hayaḥ

Synonyma

na — ne; me — ke Mnĕ; brahmabrāhmaṇů; dhanam — bohatství; bhūyāt — nechť přijde; yat — po kterém; gṛdhvā — toužící; alpa-āyuṣaḥ — s krátkým životem; narāḥ — lidé; parājitāḥ — poraženi; cyutāḥ — připraveni; rājyāt — o království; bhavanti — stanou se; udvejinaḥ — tvůrci úzkosti; ahayaḥ — hady.

Překlad

Netoužím po bohatství brāhmaṇů. Ti, kdo po nĕm dychtí, si zkrátí život a jsou poraženi. Přijdou o svá království a stanou se hady, kteří sužují ostatní.

Verš

vipraṁ kṛtāgasam api
naiva druhyata māmakāḥ
ghnantaṁ bahu śapantaṁ vā
namas-kuruta nityaśaḥ

Synonyma

vipram — s učeným brāhmaṇou; kṛta — poté, co spáchal; āgasam — hřích; api — dokonce; na — ne; eva — vskutku; druhyata — nezacházejte nepřátelsky; māmakāḥ — ó Moji následovníci; ghnantam — fyzicky bijící; bahu — opakovanĕ; śapantam — proklínající; — nebo; namaḥ-kuruta — mĕli byste se klanĕt; nityaśaḥ — vždy.

Překlad

Moji milí následovníci, nikdy nezacházejte s učeným brāhmaṇou hrubĕ, ačkoliv se prohřešil. I když vás fyzicky napadne nebo vás opakovanĕ proklíná, vždy se mu dále klaňte.

Význam

Pán Kṛṣṇa předkládá tento pokyn nejen svým osobním společníkům, ale všem, kdo se prohlašují za následovníky Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

yathāhaṁ praṇame viprān
anukālaṁ samāhitaḥ
tathā namata yūyaṁ ca
yo ’nyathā me sa daṇḍa-bhāk

Synonyma

yathā — jako; aham — Já; praṇame — klaním se; viprānbrāhmaṇům; anu-kālam — vždy; samāhitaḥ — pečlivĕ; tathā — tak; namata — mĕli byste se klanĕt; yūyam — vy všichni; ca — také; yaḥ — ten, kdo; anyathā — (jedná) jinak; me — Mnou; saḥ — on; daṇḍa — trestu; bhāk — kandidát.

Překlad

Tak jako se Já vždy pečlivĕ klaním brāhmaṇům, vy všichni byste se jim mĕli klanĕt také. Potrestám každého, kdo jedná jinak.

Verš

brāhmaṇārtho hy apahṛto
hartāraṁ pātayaty adhaḥ
ajānantam api hy enaṁ
nṛgaṁ brāhmaṇa-gaur iva

Synonyma

brāhmaṇabrāhmaṇův; arthaḥ — majetek; hi — vskutku; apahṛtaḥ — ukradený; hartāram — zlodĕji; pātayati — způsobí pád; adhaḥ — dolů; ajānantam — nevĕdomky; api — dokonce; hi — vskutku; enam — tato osoba; nṛgam — králi Nṛgovi; brāhmaṇabrāhmaṇova; gauḥ — kráva; iva — jako.

Překlad

Když je ukraden brāhmaṇův majetek, dokonce i nevĕdomky, jistĕ způsobí zlodĕjův pád, tak jako brāhmaṇova kráva Nṛgovi.

Význam

Pán zde ukazuje, že Jeho pokyny nejsou teoretické, ale praktické, jak je konkrétnĕ vidĕt na případu Nṛgy Mahārāje.

Verš

evaṁ viśrāvya bhagavān
mukundo dvārakaukasaḥ
pāvanaḥ sarva-lokānāṁ
viveśa nija-mandiram

Synonyma

evam — takto; viśrāvya — když přimĕl vyslechnout; bhagavān — Nejvyšší Pán; mukundaḥ — Kṛṣṇa; dvārakā-okasaḥ — obyvatele Dvāraky; pāvanaḥ — očišťovatel; sarva — všech; lokānām — svĕtů; viveśa — vešel do; nija — svého; mandiram — paláce.

Překlad

Poté, co Pán Mukunda, očišťovatel všech svĕtů, takto poučil obyvatele Dvāraky, vešel do svého paláce.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k šedesáté čtvrté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Osvobození krále Nṛgy.“