Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.5.16

Verš

vicakṣaṇo ’syārhati vedituṁ vibhor
ananta-pārasya nivṛttitaḥ sukham
pravartamānasya guṇair anātmanas
tato bhavān darśaya ceṣṭitaṁ vibhoḥ

Synonyma

vicakṣaṇaḥ — velmi znalý; asya — jeho; arhati — zasluhuje; veditum — pochopit; vibhoḥ — Pána; ananta-pārasya — neomezeného; nivṛttitaḥ — vzdálený od; sukham — hmotného štěstí; pravartamānasya — ti, kteří jsou upoutáni k; guṇaiḥ — hmotnými kvalitami; anātmanaḥ — bez poznání duchovních hodnot; tataḥ — proto; bhavān — Tvojí Milostí; darśaya — ukaž cestu; ceṣṭitam — činnosti; vibhoḥ — Pána.

Překlad

Svrchovaný Pán je neomezený. Jen velmi zkušená osobnost, která se zřekla počínání směřujícího ke hmotnému blahu, si zasluhuje pochopit toto poznání o duchovních hodnotách. Těm, kteří nejsou v tak příznivém postavení, jelikož jsou připoutáni ke hmotě, by měla být ukázána cesta k transcendentální realizaci Tvojí Milostí skrze vyprávění o transcendentálních skutcích Svrchovaného Pána.

Význam

Teologická věda je složitou záležitostí, zvláště když se zaměřuje na transcendentální podstatu Boha. Není přístupná těm, kteří jsou příliš připoutáni ke hmotným činnostem. Přístup ke studiu této velké vědy mají pouze ti nejvzdělanější, kteří svou materialistickou činnost pěstováním duchovního poznání značně omezili. V Bhagavad-gītě se jasně říká, že mezi stovkami a tisíci lidí si pouze jeden zasluhuje dosáhnout transcendentální realizace. A z mnoha tisíc takto transcendentálně realizovaných dojde jen několik k pochopení teologické vědy, která se specificky zabývá Bohem jako osobou. Nārada proto Śrī Vyāsadevovi doporučuje, aby tuto vědu o Bohu popsal přímo prostřednictvím vyprávění o Jeho transcendentálních skutcích. Vyāsadeva sám je v této vědě velkým odborníkem a není připoután ke hmotnému požitku. Je tedy tou správnou osobou, která je schopna tuto vědu náležitě vysvětlit, a Śukadeva Gosvāmī, syn Vyāsadeva, je tou správnou osobou pro její přijetí.

Śrīmad-Bhāgavatam je nejvyšší teologická věda, a proto na člověka může působit jako lék. Obsahuje transcendentální činnosti Pána, a tudíž není rozdíl mezi Bhāgavatamem a Pánem Osobně. Bhāgavatam je skutečná literární inkarnace Pána. Nezasvěcení lidé tedy mají možnost slyšet vyprávění o činnostech Pána, a tak se mohou s Pánem přímo stýkat a postupně se očistit od hmotných nemocí. Zkušený oddaný také může odhalovat stále nové metody jak v různé době a podmínkách obrátit srdce neoddaných znovu k Bohu. Oddaná služba je dynamická činnost, a zkušený oddaný může najít patřičnou metodu, jak vštípit oddanou službu do otupělých mozků materialistických lidí. Takováto transcendentální činnost oddaných ve službě Pánu může v pošetilé společnosti materialistů nastolit nový životní řád. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu a Jeho blízcí následovníci v tomto směru projevili velkou vynalézavost. Následováním těchto metod lze materialisty tohoto věku svárů dovést k uspořádanému mírumilovnému životu a transcendentální realizaci.