Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.261

Verš

caitanya-gosāñira nindā śunila yāhā haite
tāre vadha kaile haya pāpa-prāyaścitte

Synonyma

caitanya-gosāñira — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nindā — urážku; śunila — slyšel jsem; yāhā haite — od koho; tāre vadha kaile — když bude zabit; haya — je; pāpa-prāyaścitte — odčinění hříchu.

Překlad

„Pokud ten, kdo urazil Śrī Caitanyu Mahāprabhua, bude zabit, jeho hříšný skutek tak může být odčiněn.“

Význam

Hari-bhakti-vilāsa uvádí ohledně urážení vaiṣṇavy následující citát ze Skanda Purāṇy:

yo hi bhāgavataṁ lokamupahāsaṁ nṛpottama
karoti tasya naśyanti
artha-dharma-yaśaḥ-sutāḥ
nindāṁ kurvanti ye mūḍhāvaiṣṇavānāṁ mahātmanām
patanti pitṛbhiḥ sārdhaṁ
mahā-raurava-saṁjñite
hanti nindati vai dveṣṭivaiṣṇavān nābhinandati
krudhyate yāti no harṣaṁ
darśane patanāni ṣaṭ

V rozhovoru mezi Mārkaṇḍeyou a Bhagīrathou se říká: „Můj milý králi, ten, kdo se posmívá vznešenému oddanému, ztratí výsledky svých zbožných činností, své postavení, svou pověst a své syny. Vaiṣṇavové jsou velké duše. Každý, kdo je pomlouvá, poklesne i se svými předky do pekla známého jako Mahāraurava. Zcela určitě se v pekelných podmínkách ocitnou ti, kdo vaiṣṇavu zabijí, pomluví, závidějí mu, hněvají se na něj, nepokloní se mu a neradují se, když ho vidí.“

Hari-bhakti-vilāsa (10.314) obsahuje také následující citát z Dvārakā-māhātmyi:

kara-patraiś ca phālyantesu-tīvrair yama-śāsanaiḥ
nindāṁ kurvanti ye pāpā
vaiṣṇavānāṁ mahātmanām

V rozhovoru mezi Prahlādem Mahārājem a Bali Mahārājem se říká: „Hříšníci, kteří pomlouvají vaiṣṇavy, velké duše, podléhají nesmírně krutému trestu Yamarāje.“

Jīva Gosvāmī ve své Bhakti-sandarbě (313) cituje tento výrok týkající se pomlouvání Pána Viṣṇua:

ye nindanti hṛṣīkeśaṁtad-bhaktaṁ puṇya-rūpiṇam
śata-janmārjitaṁ puṇyaṁ
teṣāṁ naśyati niścitam
te pacyante mahā-ghorekumbhīpāke bhayānake
bhakṣitāḥ kīṭa-saṅghena
yāvac candra-divākarau
śrī-viṣṇor avamānanād gurutaraṁ śrī-vaiṣṇavollaṅghanam
tadīya-dūṣaka-janānna paśyet puruṣādhamān
taiḥ sārdhaṁ vañcaka-janaiḥ
saha-vāsaṁ na kārayet

„  ,Ten, kdo kritizuje Pána Viṣṇua a Jeho oddané, ztratí veškerý prospěch získaný během stovky zbožných zrození. Taková osoba bude hnít v pekle Kumbīpāka a červi ji budou užírat tak dlouho, dokud bude existovat slunce a měsíc. Nikdo by se proto neměl ani podívat do tváře toho, kdo pomlouvá Pána Viṣṇua a Jeho oddané. S takovými lidmi se nikdy nesdružuj.̀  “

Jīva Gosvāmī ve své Bhakti-sandarbě (265) dále cituje ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.74.40):

nindāṁ bhagavataḥ śṛṇvaṁstat-parasya janasya vā
tato nāpaiti yaḥ so ’pi
yāty adhaḥ sukṛtāc cyutaḥ

„  ,Pokud někdo poslouchá pomlouvání Pána či Jeho oddaných a okamžitě neodejde, poklesne z úrovně oddané služby.̀  “ Podobně se ve Śrīmad-Bhāgavatamu (4.4.17) vyjadřuje Satī, manželka Pána Śivy:

karṇau pidhāya nirayād yad akalpa īśe
dharmāvitary asṛṇibhir nṛbhir asyamāne
chindyāt prasahya ruśatīm asatīṁ prabhuś cej
jihvām asūn api tato visṛjet sa dharmaḥ

„Ten, kdo slyší, jak nějaká nezodpovědná osoba pomlouvá pána a vládce náboženství, by si měl zacpat uši a odejít, pokud není schopen takového člověka potrestat. Umí-li však zabíjet, měl by rouhači vyříznout jazyk a pak ho zabít. Poté by si měl sám vzít život.“