Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.172

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇa-dāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Poučení z této kapitoly: Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura tuto kapitolu shrnuje a říká, že by si z ní měl člověk vyvodit tato ponaučení. (1) I když je Śrī Caitanya Mahāprabhu Nejvyšší Osobnost Božství, inkarnací milosti, vzdal se společnosti jednoho ze svých osobních společníků, Haridāse mladšího, protože kdyby to neudělal, pseudooddaní by této chyby Haridāse mladšího zneužívali jako výmluvy k tomu, aby mohli žít jako oddaní a zároveň udržovat nedovolené sexuální styky. Takové činnosti by podkopaly morálku učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a jako výsledek by oddaní ve jménu Śrī Caitanyi Mahāprabhua poklesli na úroveň pekelného života. (2) Potrestáním Haridāse mladšího Pán stanovil standard pro ācāryi neboli vedoucí institucí šířících Caitanyovo učení a pro všechny skutečné oddané. Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl udržovat ten nejvyšší standard. (3) Śrī Caitanya Mahāprabhu nás poučil, že čistý oddaný by měl být upřímný a prostý hříšných činností, protože tak může být Jeho pravým služebníkem. Śrī Caitanya Mahāprabhu své následovníky učil, jak striktně dodržovat pravidla stavu odříkání. (4) Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl dokázat, že Jeho oddaní jsou vznešení a jejich charakter je ideální. Milostivě přijímá své věrné oddané a učí je, kolik utrpení a rozruchu může způsobit byť jen nepatrná odchylka od přísných zásad oddané služby. (5) Śrī Caitanya Mahāprabhu potrestáním prokázal Haridāsovi mladšímu svou milost a tak ukázal, jak vznešenou oddanost k Němu Haridāsa mladší choval. Díky tomuto transcendentálnímu vztahu Pán napravil i malý přestupek, kterého se Jeho oddaný dopustil. Ten, kdo se chce stát čistým oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua, by se proto měl vzdát veškerého hmotného uspokojování smyslů, jinak je velmi těžké lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua dosáhnout. (6) Pokud někdo zemře na tak slavných poutních místech, jako je Prajág, Mathura nebo Vrindávan, může být zbaven následků svého hříšného života a vzápětí získat útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství. (7) I když může čistý nebo věrný oddaný poklesnout, přesto nakonec milostí Pána dostane možnost vrátit se domů, zpátky k Bohu.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke druhé kapitole Antya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která vypráví o potrestání Haridāse mladšího.