Skip to main content

Предговор към английското издание

Първоначално написах Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е във вида, който сега е пред вас. Когато книгата беше публикувана за първи път, оригиналният ръкопис, за съжаление, беше съкратен на по-малко от четиристотин страници, без илюстрации и пояснения към повечето от оригиналните стихове на Шрӣмад Бхагавад-гӣта̄. Във всички други мои книги – Шрӣмад-Бха̄гаватам, Шрӣ Ӣшопаниш̣ад и др. – системата е следната: предлагам оригиналния текст, английската му транскрипция, след това английската дума или израз, който отговаря на санскритската дума, после преводите и поясненията. Това прави книгата достоверна и научна, а смисълът сам по себе си ясен. Затова не бях много щастлив, когато трябваше да съкратя първоначалния си ръкопис. По-късно, интересът към Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е значително нарасна и бях помолен от много учени и предани* да представя книгата в първоначалния ѝ вид. Така че настоящият опит има за цел да предложи първоначалния ръкопис на тази велика книга на знанието, заедно с цялостно парампара̄ обяснение, за да може движението за Кр̣ш̣н̣а съзнание постепенно да се установи.
* Думите, употребени в специфично значение, са маркирани със звездичка, когато се появят за първи път в текста. Тяхното обяснение, както и това на санскритските термини, може да бъде намерено в Речника в края на книгата – Б. пр.

Нашето движение за Кр̣ш̣н̣а съзнание е автентично, потвърдено от историята, естествено и трансцендентално поради това, че се базира на Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е. То постепенно става най-популярното движение в целия свят, особено сред по-младото поколение. От движението за Кр̣ш̣н̣а съзнание все повече са привлечени и възрастните. Те се заинтересуваха до такава степен, че бащите и дядовците на мои ученици ни насърчават, като стават почетни членове на голямото ни общество – Международното общество за Кр̣ш̣н̣а съзнание. В Лос Анджелос много родители ме посещаваха, за да изразят признателността си, че разпространявам движението за Кр̣ш̣н̣а съзнание в целия свят. Според някои от тях, за американците е голямо щастие, че съм започнал движението за Кр̣ш̣н̣а съзнание в Америка. Всъщност, първоначалният баща на това движение е самият Бог, Шрӣ Кр̣ш̣н̣а, който го е създал преди много, много години, и то е достигнало човешкото общество чрез ученическа приемственост. Ако аз имам някакъв принос, той не е лично мой, а принадлежи на вечния ми духовен учител, негова Божествена Милост Ом̇ Виш̣н̣упа̄да Парамахам̇са Паривра̄джака̄ча̄ря 108 Шрӣ Шрӣмад Бхактисиддха̄нта Сарасватӣ Госва̄мӣ Маха̄ра̄джа Прабхупа̄да.

Евентуалната ми заслуга е в това, че съм се опитал да представя Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е, без никаква промяна. До сега почти всички издания на английски език са имали за цел да реализират нечия лична амбиция. Нашият опит да представим Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е се състои в следното: да изложим мисията на Върховната Божествена Личност, Кр̣ш̣н̣а. Наше задължение е да представим волята на Кр̣ш̣н̣а, а не на някой светски мислител, политик, философ или учен, защото, въпреки големите си познания, те знаят много малко за Кр̣ш̣н̣а. Когато Кр̣ш̣н̣а казва: ман-мана̄ бхава мад-бхакто мад-я̄джӣ ма̄м̇ намаскуру... – ние, за разлика от т.нар. „ученик“, не твърдим, че Кр̣ш̣н̣а и неговият* вътрешен дух се различават. Кр̣ш̣н̣а е абсолютен и няма разлика между името на Кр̣ш̣н̣а, качествата на Кр̣ш̣н̣а, забавленията на Кр̣ш̣н̣а и т.н. Тази абсолютна позиция на Кр̣ш̣н̣а трудно може да се разбере от човек, който не е предан на Кр̣ш̣н̣а в системата на парампара̄ (ученическата приемственост). Когато пишат коментарите си върху Бхагавад-гӣта̄, т.нар. учени, политици, философи и сва̄мӣ без съвършено знание за Кр̣ш̣н̣а, се опитват да пренебрегнат или да убият Кр̣ш̣н̣а. Тези неавторитетни коментари върху Бхагавад-гӣта̄ са известни като ма̄я̄ва̄да-бха̄ш̣я и Господ Чайтаня ни предупреждава относно такива неавторитетни хора. Господ Чайтаня казва, че всеки, който се опитва да разбере Бхагавад-гӣта̄ от гледна точка на Ма̄я̄ва̄дӣте, допуска голяма грешка. В резултат от такава груба грешка, погрешно воденият ученик на Бхагавад-гӣта̄ със сигурност ще бъде объркан по пътя на духовното си развитие и няма да се завърне обратно вкъщи, при Бога.
* В стремежа си да направим текста лек за четене и възприемане, си позволихме да не спазваме стриктно правилото да се изписват с главна буква всички местоимения, които се отнасят се до Бог – Б. пр.

Моето единствено намерение е да представя Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е, и тя да води обусловените души към същата цел, заради която Кр̣ш̣н̣а идва на тази планета веднъж в деня на Брахма̄, т.е. на всеки 8   600   000   000 години. Това обяснение е дадено в Бхагавад-гӣта̄ и трябва да го приемем такова, каквото е. В противен случай няма смисъл да се опитваме да разберем Бхагавад-гӣта̄ и този, който я произнася – Бог Кр̣ш̣н̣а. Господ Кр̣ш̣н̣а изрича Бхагавад-гӣта̄ за първи път пред полубога на Слънцето, преди стотици милиони години. Трябва да приемем този факт на базата на авторитета на Кр̣ш̣н̣а, без погрешни тълкувания – така ще разберем историческото значение на Бхагавад-гӣта̄. Да тълкуваме Бхагавад-гӣта̄, без да се съобразяваме с желанието на Кр̣ш̣н̣а, е голяма грешка. За да се предпазим от тази грешка, трябва да осъзнаем Бога като Върховната Личност, както непосредствено е осъзнат от Арджуна, първия ученик на Господ Кр̣ш̣н̣а. Такова разбиране на Бхагавад-гӣта̄ е наистина авторитетно и полезно за благополучието на човешкото общество при изпълнението на мисията на живота.

Движението за Кр̣ш̣н̣а съзнание е от първостепенно значение за човешкото общество; то предлага най-висшето съвършенство на живота. А Бхагавад-гӣта̄ обяснява подробно как става това. За съжаление, светските коментатори използват Бхагавад-гӣта̄, за да развиват демоничните си наклонности и да отклоняват хората от правилното разбиране на елементарните житейски принципи. Всеки трябва да знае колко велик е Бог, или Кр̣ш̣н̣а. Всеки трябва да знае истинската позиция на живите същества. Всеки трябва да знае, че живото същество е вечен слуга и ако не служи на Кр̣ш̣н̣а, ще служи на илюзията в различни комбинации на трите материални гун̣и, вечно скитайки из кръговрата на раждане и смърт. Дори т.нар. „освободен“ Ма̄я̄ва̄дӣ мислител е принуден да търпи този процес. Това знание е велика наука и всяко живо същество трябва да чуе за нея, заради собствения си интерес.

Голяма част от хората, особено днес, в епохата на Кали, са очаровани от външната енергия на Кр̣ш̣н̣а и погрешно мислят, че с напредък в областта на материалния комфорт ще станат щастливи. Те не знаят колко силна е материалната, външната природа, и как всеки е здраво обвързан от строгите ѝ закони. Живото същество е щастливо като неразделно свързана с Бога частица; неговата естествена функция е да му служи непосредствено. Омаян от илюзията, всеки се опитва да бъде щастлив, служейки под различни форми на собственото си сетивно наслаждение. Но така никога не става щастлив. Вместо да удовлетворява собствените си материални сетива, човек трябва да удовлетворява сетивата на Бога. Това е най-висшето съвършенство на живота. Бог желае и изисква това. Всеки трябва да разбере този основен принцип в Бхагавад-гӣта̄. Нашето движение за Кр̣ш̣н̣а съзнание учи целия свят на този основен принцип и понеже ние не замърсяваме темата на Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е, всеки заинтересуван и желаещ да извлече полза от изучаването на Бхагавад-гӣта̄, трябва да потърси помощ от движението за Кр̣ш̣н̣а съзнание за практическото ѝ разбиране, под непосредственото ръководство на Бога. Ето защо се надяваме, че хората ще извлекат най-голяма полза от изучаването на Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е, както сме я представили тук, и дори само един от тях стане чист предан на Бога, ние ще считаме опита си за успешен.

А. Ч. Бхактиведанта Свами
Сидни, Австралия 12 май 1971 г.