Skip to main content

Eessõna

Algupäraselt kirjutasin ma „Bhagavad-gītā nii nagu see on" kujul, nagu see ilmub käesolevas trükis. Raamatu esimesel avaldamisel lühendati algne käsikiri kahjuks aga vähem kui neljasajale leheküljele ning see ilmus illustratsioonide ja enamike „Śrīmad Bhagavad-gītā" algupäraste värsside selgitusteta. Kõikides minu teistes raamatutes, nagu „Śrīmad-Bhāgavatam", „Śrī Īśopaniṣad" jt olen ma järginud süsteemi, et ma toon esiteks ära värsirea selle algupärasel kujul, seejärel annan ma selle ladina transliteratsiooni, siis iga sanskritikeelse sõna ingliskeelse vaste, millele järgneb värsi tõlge ja selgitus. Selline esitlusviis teeb raamatust autentse ja teadusliku ning selle mõte saab enesestmõistetavaks. Seetõttu olin ma küllaltki pettunud, kui minult nõuti käsikirja lühendamist miinimumini. Kuid aja jooksul, mil nõudlus „Bhagavad-gītā nii nagu see on" järgi suurenes, pöördusid minu poole paljud õpetlased ja pühendunud palvega, esitada raamat selle algupärases vormis. Seega on käesoleva väljaande eesmärgiks esitada lugejale selle suure teadmiste raamatu algupärane käsikiri koos täielike, paramparāst lähtuvate selgitustega ning luua sellega Kṛṣṇa teadvuse liikumisele tugevam alus ja kindlustada selle edasine levik.

Meie Kṛṣṇa teadvuse liikumine on ehe, ajalooliselt autoriteetne, loomupärane ja transtsendentaalne, kuna see põhineb teosel „Bhagavad-gītā nii nagu see on". Kṛṣṇa teadvuse liikumine on aegamööda muutumas populaarseimaks liikumiseks terves maailmas, seda eriti noorema põlvkonna hulgas. Samuti on ka vanem põlvkond sellest üha enam ja enam huvitumas. Vanahärradki on huvitumas meie liikumisest, nii et paljud minu õpilaste isad ja vanaisad annavad meile jõudu meie ühingu, Rahvusvahelise Kṛṣṇa Teadvuse Ühingu liikmeks astudes. Los Angeleses tulid minu juurde paljud isad ja emad sooviga väljendada mulle tänu Kṛṣṇa teadvuse liikumise levitamise eest üle kogu maailma. Mõned nende hulgast ütlesid, et ameeriklastele on langenud osaks suur õnn, kuna ma alustasin Kṛṣṇa teadvuse liikumist just Ameerikas. Kuid selle liikumise tõeline isa on tegelikult Jumal Kṛṣṇa Ise. See liikumine sai alguse palju aastaid tagasi ning on tänapäeva jõudnud õpilasjärgnevusahelat pidi. Kui mina väärin selle kõigega seotult üldse mingitki tunnustust, siis ei kuulu see isiklikult mitte minule, vaid minu igavesele vaimsele õpetajale Tema Jumalikule Kõrgusele Oṁ Viṣṇupāda Paramahaṁsa Parivrājakācārya 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja Prabhupādale.

Kui minule kuulub siinkohal üldse mingi tunnustus, siis ehk ainult põhjusel, et ma olen püüdnud esitada „Bhagavad-gītāt" nii nagu see on, midagi võltsimata. Enne seda kui ma esitasin „Bhagavad-gītā nii nagu see on", olid praktiliselt kõik ingliskeelsed „Bhagavad-gītā" tõlked avaldatud kellegi isiklike ambitsioonide rahuldamiseks. Kuid meie katse esitada „Bhagavad- gītā nii nagu see on" kannab eesmärki tutvustada Jumala Kõrgeima Isiksuse, Kṛṣṇa, missiooni. Meie ülesandeks on esitada Kṛṣṇa tahet, mitte mõne ilmaliku spekulandi – poliitiku, filosoofi, teadlase – tahet, sest nende teadmised Kṛṣṇast on äärmiselt piiratud, vaatamata nende haritusele teistes valdkondades. Kui Kṛṣṇa lausub man-manā bhava mad-bhakto mad- yājī māṁ namaskuru jne, siis meie, erinevalt niinimetatud õpetlastest, ei väida, nagu oleksid Kṛṣṇa ja Tema sisemine vaim erinevad. Kṛṣṇa on absoluutne, ning Tema nime, keha, omaduste ega mängude vahel pole mingit erinevust. Inimene, kes ei kuulu paramparāsse (õpilasjärgnevusahelasse) ega ole Kṛṣṇa pühendunu, pole võimeline Kṛṣṇa absoluutset positsiooni mõistma. Reeglina püüavad niinimetatud teadlased, poliitikud, filosoofid ja svāmīd, kel puudub selge ettekujutus Kṛṣṇast, Teda, „Bhagavad-gītāt" kommenteerides üldse välja jätta. Selline ebaautoriteetne „Bhagavad-gītā" kommentaar kannab nimetust māyāvādabhāṣya ning Jumal Caitanya hoiatas meid selliste ebaautoriteetsete tõlgitsuste eest. Jumal Caitanya lausus selgelt, et igaüks, kes püüab mõista „Bhagavad-gītāt" māyāvādī seisukohalt, sooritab suure vea. Sellise eksituse tulemuseks on see, et eksiteele juhitud „Bhagavad-gītā" uurija satub vaimse edasiliikumise teel suurde segadusse ega suuda leida teed tagasi koju, Jumala juurde.

Meie ainus eesmärk „Bhagavad-gītā nii nagu see on" esitamisel on juhatada tingimustest sõltuv õpilane samale eesmärgile, mille nimel Kṛṣṇa igal Brahmā päeval ehk kord 8 600 000 000 aasta jooksul sellele planeedile laskub. Sellest eesmärgist räägitakse ka „Bhagavad-gītās" ning me peame selle omaks võtma nii nagu see on. Vastasel juhul pole mõtet üritadagi mõista ei „Bhagavad-gītāt" ega selle jutustajat, Jumal Kṛṣṇat. Esmalt andis Kṛṣṇa „Bhagavad-gītās" sisalduvad teadmised Päikesejumalale mõned sajad miljonid aastad tagasi. Me peame seda fakti tunnistama ja mõistma „Bhagavad- gītā" ajaloolist tähtsust ilma ekslike interpretatsioonideta ning Kṛṣṇa autoriteetsusele toetudes. Käsitleda „Bhagavad-gītāt" rääkimata Kṛṣṇa tahtest on suurim solvang. Et säästa end sellise solvangu sooritamisest tuleb teadvustada Jumalat kui Jumala Kõrgeimat Isiksust, nii nagu seda tegi Arjuna, Jumal Kṛṣṇa esimene õpilane. Selline arusaam „Bhagavad-gītāst" toetub autoriteedile ja toob kasu kogu inimühiskonnale, aidates sel täita oma elu missiooni.

Kṛṣṇa teadvuse liikumine on inimühiskonnale hädavajalik, pakkudes võimalust saavutada elu kõrgeimat täiuslikkust. Kuidas see on võimalik, selgitab „Bhagavad-gītā". Kahjuks on aga paljud ilmalikud vaidlejad „Bhagavad-gītā" abil oma deemonlikke kalduvusi esile toonud ja eksitanud inimesi elu lihtsate printsiipide mõistmisel. Igaüks peab teadma kuivõrd võimas on Jumal, ehk Kṛṣṇa, ja milline on elusolendite tegelik positsioon. Kõik peavad teadma, et elusolend on igavene teener ja nii kaua kui ta ei teeni Kṛṣṇat, tuleb tal teenida materiaalse looduse kolme guṇa erinevate vormidena avalduvat illusiooni, olles sedasi lakkamatult sunnitud viibima sünni ja surma ringkäigus. See käib isegi niinimetatud vabanenud māyāvādīdest spekulantide kohta. „Bhagavad-gītā" kujutab endast suurt teadust ja iga elusolend peab iseenda huvides seda kuulama.

Valdavalt on inimesed, ja seda eriti käesoleval kali ajastul, armunud Kṛṣṇa välisesse energiasse, ning nad arvavad ekslikult, et materiaalsete mugavuste suurendamisega suudavad nad jõuda õnneni. Neil pole vähimatki aimu, et materiaalne ehk väline energia on väga tugev, ning et kõik allub materiaalse looduse rangetele seadustele. Elusolendil on õnn olla Jumala lahutamatu osake ning seetõttu on tema loomulikuks ülesandeks teenida Jumalat. Illusiooni mõju all püüab igaüks erinevatel viisidel oma meeli rahuldades õnnelikuks saada, mis aga mitte kunagi kellelgi ei õnnestu. Selle asemel, et rahuldada omaenese materiaalseid meeli, tuleb rahuldada Jumala meeli. Selles seisneb elu kõrgeim täiuslikkus. Jumal soovib ning nõuab seda. Inimestel tuleb mõista seda „Bhagavad-gītā" keskseimat ideed. Meie Kṛṣṇa teadvuse liikumise eesmärgiks on õpetada kogu maailmale „Bhagavad-gītā nii nagu see on" keskseimat ideed ning kuna me ei risusta „Bhagavad-gītāt" oma arvamustega, tuleb igaühel, kes soovib „Bhagavad-gītā" uurimise läbi saada osa õnnistusest, pöörduda abi saamiseks ja „Bhagavad-gītā" praktiliseks mõistmiseks, Jumala otsese juhendamise all, Kṛṣṇa teadvuse liikumise poole. Seetõttu me loodame, et inimesed saavad osa suurimast õnnistusest lugedes käesolevat teost, „Bhagavad-gītā nii nagu see on" ja kui kasvõi üks inimene saab seeläbi puhtaks Jumala pühendunuks, võime me pidada oma üritust kordaläinuks.

A.C. Bhaktivedanta Swami
12. mai 1971
Sydney, Austraalia