Skip to main content

Бґ. 11.15

Текст

арджуна ува̄ча
паш́йа̄мі дева̄м̇с тава дева дехе
сарва̄м̇с татга̄ бгӯта-віш́еша-сан̇ґга̄н
брахма̄н̣ам ı̄ш́ам̇ камала̄сана-стгам
р̣шı̄м̇ш́ ча сарва̄н ураґа̄м̇ш́ ча дівйа̄н

Послівний переклад

арджунах̣ ува̄ча—Арджуна сказав; паш́йа̄мі—я бачу; дева̄н—усіх напівбогів; тава—в Твоєму; дева—о Господи; дехе—в тілі; сарва̄н—усіх; татга̄—також; бгӯта—живих істот; віш́еша-сан̇ґга̄н— якимось чином зібраних разом; брахма̄н̣ам — Господа Брахму; ı̄ш́ам—Господа Ш́іву; камала-а̄сана-стгам—що сидить на квітці лотосу; р̣шı̄н—великих мудреців; ча—також; сарва̄н—усіх; ураґа̄н— зміїв; ча—також; дівйа̄н—божественних.

Переклад

Арджуна сказав: Мій дорогий Господи Кр̣шн̣о, я бачу в Твоєму тілі всіх напівбогів і безліч інших живих істот. Я бачу Брахму, який сидить на квітці лотосу, а також Господа Ш́іву, всіх мудреців і божественних зміїв.

Коментар

Arjuna sees everything in the universe; therefore he sees Brahmā, who is the first creature in the universe, and the celestial serpent upon which the Garbhodaka-śāyī Viṣṇu lies in the lower regions of the universe. This snake bed is called Vāsuki. There are also other snakes known as Vāsuki. Arjuna can see from the Garbhodaka-śāyī Viṣṇu up to the topmost part of the universe on the lotus-flower planet where Brahmā, the first creature of the universe, resides. That means that from the beginning to the end, everything could be seen by Arjuna, who was sitting in one place on his chariot. This was possible by the grace of the Supreme Lord, Kṛṣṇa.