Skip to main content

Bg. 6.31

Verš

sarva-bhūta-sthitaṁ yo māṁ
bhajaty ekatvam āsthitaḥ
sarvathā vartamāno ’pi
sa yogī mayi vartate

Synonyma

sarva-bhūta-sthitam — sídliaci vo všetkých srdciach; yaḥ — ten, kto; mām — Mne; bhajati — oddane slúži; ekatvam — jednota; āsthitaḥ — takto zotrváva; sarvathā — za všetkých okolností; varta-mānaḥ — sídli; api — napriek tomu; saḥ — on; yogīyogīn, transcendentalista; mayi — vo Mne; vartate — zostáva.

Překlad

Yogīn, ktorý oddane slúži Nadduši s poznaním, že Ja a Nadduša sídliaca vo všetkých tvoroch sme jedno, zotrváva vo Mne za všetkých okolností.

Význam

Yogīn, ktorý medituje o Nadduši, vidí vo svojom srdci úplný Kṛṣṇov aspekt, štvorrukého Viṣṇua, držiaceho v rukách lastúru, disk, kyj a lotosový kvet. Yogīn by mal vedieť, že Viṣṇu a Kṛṣṇa sú totožní a že Kṛṣṇa sídli v podobe Paramātmy v srdciach všetkých živých tvorov. Medzi nespočetnými Naddušami prítomnými v srdci každej živej bytosti niet rozdielu. Takisto niet rozdielu medzi dokonalým yogīnom pohrúženým v meditácii o Nadduši a oddaným, ktorý láskyplne slúži Kṛṣṇovi. Hoci sa Kṛṣṇov oddaný stále zamestnáva rôznymi činnosťami, nikdy sa ani na chvíľku nevzdiali od Kṛṣṇu, čo potvrdzuje Śrīla Rūpa Gosvāmī v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.187): nikhilāsv apy avasthāsu jīvan-muktaḥ sa ucyate. Oddaný, ktorý robí všetko pre potešenie Kṛṣṇu, sa automaticky oslobodí. Nārada-pañcarātra to potvrdzuje nasledujúcimi slovami:

dik-kālādy-anavacchinne
kṛṣṇe ceto vidhāya ca
tan-mayo bhavati kṣipraṁ
jīvo brahmaṇi yojayet

„Upriamením pozornosti na Kṛṣṇovu transcendentálnu podobu, ktorá je všeprenikajúca a mimo času a priestoru, sa človek pohrúži do myšlienok na Kṛṣṇu a dosiahne najvyššiu blaženosť v Jeho transcendentálnej spoločnosti.“

Vedomie Kṛṣṇu je najvyšší stav vnútorného tranzu, aký môže yogīn dosiahnuť. Ak yogīn vie, že Kṛṣṇa je prítomný vo všetkých tvoroch v podobe Paramātmy, je oslobodený od všetkých omylov. Vo Vedach je Pánova nepredstaviteľná všadeprítomnosť potvrdená takto: eko 'pi san bahudhā yo 'vabhāti. (Gopāla-tāpanī Upaniṣad 1.21) „Napriek tomu, že Boh je len jeden, je prítomný vo všetkých srdciach.“ Podobne učí aj smṛti-śāstra:

eka eva paro viṣṇuḥ
sarva-vyāpī na saṁśayaḥ
aiśvaryād rūpam ekaṁ ca
sūrya-vat bahudheyate

„Viṣṇu je jeden, a napriek tomu je nepochybne všadeprítomný. Má jedinú podobu, no pomocou Svojej nepochopiteľnej sily sa zjavuje na mnohých miestach súčasne, podobne ako Slnko.“