Skip to main content

Bg. 3.14

Verš

annād bhavanti bhūtāni
parjanyād anna-sambhavaḥ
yajñād bhavati parjanyo
yajñaḥ karma-samudbhavaḥ

Synonyma

annāt — z obilia; bhavanti — rastú; bhūtāni — hmotné telá; parjanyāt — z dažďa; anna — z obilia; sambhavaḥ — je umožnené; yajñāt — obetovaním; bhavati — umožní; parjanyaḥ — dážď; yajñaḥ — vykonávaním yajñe; karma — predpísané povinnosti; samudbhavaḥ — zrodí sa.

Překlad

Všetky živé telá sú živené obilím, ktoré je závislé od dažďa. Dážď vzniká vďaka yajñi (obeti) a yajña sa rodí z plnenia predpísaných povinností.

Význam

Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa, ktorý veľmi dobre vysvetlil Bhagavad-gītu, napísal: ye indrādy-aṅgatayāvasthitaṁ yajñaṁ sarveśvaraṁ viṣṇum abhyarcya tac-cheṣam aśnanti tena tad deha-yāṭrāṁ sampādayanti, te santaḥ sarveśvarasya yajña-puruṣasya bhaktāḥ sarva-kilbiṣair anādi-kāla-vivṛddhair ātmānubhava-pratibandhakair nikhilaiḥ pāpair vimucyante. Najvyšší Pán, ktorý je známy ako konečný príjemca všetkých obetí (yajña-puruṣa), je Pánom všetkých polobohov, ktorí Mu slúžia tak, ako rôzne údy slúžia celému telu. Polobohovia, ako Indra, Candra, Varuṇa a ďalší, majú na starosti záležitosti hmotného vesmíru. Obete predpísané vo vedskych písmach sú určené na uspokojenie týchto polobohov kvôli tomu, aby nám poskytovali vzduch, svetlo a vodu, ktoré sú nevyhnutné pre rast obilia. Keď uctievame Kṛṣṇu, automaticky uctievame aj polobohov, ktorí sú rôznymi časťami Jeho tela. Polobohov teda netreba uctievať. Preto obetujú oddaní jedlo Kṛṣṇovi a potom ho jedia, čím dodávajú telu duchovnú výživu. Tým nielenže odstránime následky predchádzajúcich činov, ale telo sa tiež stane imúnnym voči všetkým nečistotám hmotnej prírody. Tak, ako nás očkovanie chráni pred epidemickou nákazou, rovnako získame aj imunitu voči vplyvom hmotnej energie, keď jedlo obetujeme Viṣṇuovi a až potom ho jeme. Kto dodržiava tento proces, sa nazýva Pánov oddaný. Preto sa Kṛṣṇov oddaný, ktorý je iba jedlo obetované Kṛṣṇovi, môže oslobodiť od všetkých následkov svojho styku s hmotou, ktoré mu stavajú prekážky na ceste k sebarealizácii. Na druhej strane ten, kto takto nekoná, nepretržite zvyšuje počet svojich hriešnych činov a pripravuje si nové telo v podobe psa alebo prasaťa, v ktorom bude potom trpieť následky za svoje hriechy. Hmotný svet je plný nečistôt, ale ten, kto voči nim získal imunitu milosťou prasādam (jedla obetovaného Viṣṇuovi), je chránený pred nákazou, zatiaľ čo ostatní jej podliehajú.

Obilie a zelenina sú základom každej potravy. Potravu človeka tvoria rôzne vegetariánske potraviny — obilie, zelenina, ovocie; zvieratá žerú okrem zvyškov z týchto potravín trávu a niektoré ďalšie rastliny. Dokonca i ľudia, ktorí majú vo zvyku jesť mäso, sú závislí od rastlinnej stravy. Preto všetci krajne závisíme od výnosu polí, nie od výrobkov z obrovských tovární. Dobrá úroda zasa závisí od dažďa, ktorý ovláda Indra a tiež polobohovia Mesiaca, Slnka a ďalší, pričom všetci sú Pánovými služobníkmi. Biede sa teda vyhneme, ak potešíme Boha vykonávaním obetí; taký je zákon prírody. Preto musíme robiť yajñe, predovšetkým saṇkīrtana-yajñu, ktorá je predpísaná pre tento vek, aby sme sa zachránili aspoň pred nedostatkom jedla.