Skip to main content

Ш́рӣмад-бха̄гаватам 5.19.17-18

Текст

etāsām apo bhāratyaḥ prajā nāmabhir eva punantīnām ātmanā copaspṛśanti; candravasā tāmraparṇī avaṭodā kṛtamālā vaihāyasī kāverī veṇī payasvinī śarkarāvartā tuṅgabhadrā kṛṣṇāveṇyā bhīmarathī godāvarī nirvindhyā payoṣṇī tāpī revā surasā narmadā carmaṇvatī sindhur andhaḥ śoṇaś ca nadau mahānadī vedasmṛtir ṛṣikulyā trisāmā kauśikī mandākinī yamunā sarasvatī dṛṣadvatī gomatī sarayū rodhasvatī saptavatī suṣomā śatadrūś candrabhāgā marudvṛdhā vitastā asiknī viśveti mahā-nadyaḥ.

Пословный перевод

эта̄са̄м — этих; апах̣ — к воде; бха̄ратйах̣ — Бхарата-варши (Индии); праджа̄х̣ — жители; на̄мабхих̣ — названиями; эва — только; пунантӣна̄м — очищенных; а̄тмана̄ — умом; ча — также; упаспр̣ш́анти — прикасаются; чандра-васа̄ — Чандраваса; та̄мра-парн̣ӣ — Тамрапарни; ават̣ода̄ — Аватода; кр̣та-ма̄ла̄ — Критамала; ваиха̄йасӣ — Вайхаяси; ка̄верӣ — Кавери; вен̣ӣ — Вени; пайасвинӣ — Паясвини; ш́аркара̄варта̄ — Шаркараварта; тун̇га-бхадра̄ — Тунгабхадра; кр̣шн̣а̄-вен̣йа̄ — Кришнавенья; бхӣма-ратхӣ — Бхимаратхи; года̄варӣ — Годавари; нирвиндхйа̄ — Нирвиндхья; пайошн̣ӣ — Пайошни; та̄пӣ — Тапи; рева̄ — Рева; сураса̄ — Сураса; нармада̄ — Нармада; чарман̣ватӣ — Чарманвати; синдхух̣ — Синдху; андхах̣ — Андха (Брахмапутра); ш́он̣ах̣ — Шона; ча — и; надау — две реки; маха̄- надӣ — Маханади; веда-смр̣тих̣ — Ведасмрити; р̣ши-кулйа̄ — Ришикулья; три-са̄ма̄ — Трисама; кауш́икӣ — Каушики; манда̄кинӣ — Мандакини; йамуна̄ — Ямуна; сарасватӣ — Сарасвати; др̣шадватӣ — Дришадвати; гоматӣ — Гомати; сарайӯ — Сараю; родхасватӣ — Родхасвати; саптаватӣ — Саптавати; сушома̄ — Сушома; ш́ата-дрӯх̣ — Шатадру; чандрабха̄га̄ — Чандрабхага; марудвр̣дха̄ — Марудвридха; витаста̄ — Витаста; асикнӣ — Асикни; виш́ва̄ — Вишва; ити — так; маха̄-надйах̣ — большие реки.

Перевод

Из этих рек две — Брахмапутра и Шона — называются надами, главными реками. Среди других крупных рек особенно известны Чандраваса, Тамрапарни, Аватода, Критамала, Вайхаяси, Кавери, Вени, Паясвини, Шаркараварта, Тунгабхадра, Кришнавенья, Бхимаратхи, Годавари, Нирвиндхья, Пайошни, Тапи, Рева, Сураса, Нармада, Чарманвати, Синдху, Маханади, Ведасмрити, Ришикулья, Трисама, Каушики, Мандакини, Ямуна, Сарасвати, Дришадвати, Гомати, Сараю, Родхасвати, Саптавати, Сушома, Шатадру, Чандрабхага, Марудвридха, Витаста, Асикни и Вишва. Эти реки очищают от материальной скверны жителей Бхарата-варши, когда те омываются в них, прикасаются к их воде, произносят мантры, содержащие их названия, или даже просто помнят об этих реках. Так, благодаря этим рекам, все жители Бхарата-варши сохраняют свою чистоту.

Комментарий

Все названные здесь реки священны. Поэтому, омываясь в них, прикасаясь к их воде или даже просто помня о них, человек очищается, и многие делают это по сей день.