Skip to main content

Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.15.37

Текст

tāṁs tān āpatataḥ kṛṣṇo
rāmaś ca nṛpa līlayā
gṛhīta-paścāc-caraṇān
prāhiṇot tṛṇa-rājasu

Пословный перевод

та̄н та̄н — всех их, одного за другим; а̄пататах̣ — атаковавших; кр̣шн̣ах̣ — Господь Кришна; ра̄мах̣ — Господь Баларама; ча — и; нр̣па — о царь; лӣлайа̄ — играючи; гр̣хӣта — схвачены; паш́ча̄т-чаран̣а̄н — тех, чьи задние ноги; пра̄хин̣от — бросали; тр̣н̣а-ра̄джасу — на пальмы.

Перевод


О царь, Кришна и Баларама играючи хватали подбегающих демонов за задние ноги и забрасывали их одного за другим на верхушки пальм.