Skip to main content

Шри чайтанья-чаритамрита Мадхйа-лӣл 11.84

Текст

рӣвса-паита иха, паита-вакревара
видйнидхи-чрйа, иха паита-гаддхара

Пословный перевод

рӣвса-паита — Шриваса Пандит; иха — вот; паита-вакревара — Вакрешвара Пандит; видйнидхи-чрйа — Видьянидхи Ачарья; иха — вот; паита-гаддхара — Гададхара Пандит.

Перевод

«Вот Шриваса Пандит, Вакрешвара Пандит, Видьянидхи Ачарья и Гададхара Пандит».