Skip to main content

バガヴァッド・ギーター 11.16

テキスト

aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa

Synonyms

aneka – many; bāhu – arms; udara – bellies; vaktra – mouths; netram – eyes; paśyāmi – I see; tvām – You; sarvataḥ – on all sides; ananta-rūpam – unlimited form; na antam – no end; na madhyam – no middle; na punaḥ – nor again; tava – Your; ādim – beginning; paśyāmi – I see; viśva-īśvara – O Lord of the universe; viśva-rūpa – in the form of the universe.

Translation

宇宙の御主よ、宇宙普遍相よ、あなたの体には、多数の腕が、多数の腹が、多数の目と口がある。一切処に遍満して辺際なく、終りも中間も始めも見えない。

Purport

クリシュナはバガヴァーンであり、無限なる御方である。したがって彼を通してあらゆるものが見えるのだ。