Skip to main content

ŚB 9.7.12

Devanagari

दन्ता जाता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोऽब्रवीत् ।
यदा पतन्त्यस्य दन्ता अथ मेध्यो भवेदिति ॥ १२ ॥

Text

dantā jātā yajasveti
sa pratyāhātha so ’bravīt
yadā patanty asya dantā
atha medhyo bhaved iti

Synonyms

dantāḥ — the teeth; jātāḥ — have grown; yajasva — now sacrifice; iti — thus; saḥ — he, Varuṇa; pratyāha — said; atha — thereupon; saḥ — he, Hariścandra; abravīt — replied; yadā — when; patanti — fall out; asya — his; dantāḥ — teeth; atha — then; medhyaḥ — fit for sacrifice; bhavet — will become; iti — thus.

Translation

When the teeth grew, Varuṇa came and said to Hariścandra, “Now the animal has grown teeth, and you can perform the sacrifice.” Hariścandra replied, “When all its teeth have fallen out, then it will be fit for sacrifice.”