Skip to main content

ŚB 8.24.42

Devanagari

ध्यायन् भगवदादेशं दद‍ृशे नावमागताम् ।
तामारुरोह विप्रेन्द्रैरादायौषधिवीरुध: ॥ ४२ ॥

Text

dhyāyan bhagavad-ādeśaṁ
dadṛśe nāvam āgatām
tām āruroha viprendrair
ādāyauṣadhi-vīrudhaḥ

Synonyms

dhyāyan — remembering; bhagavat-ādeśam — the order of the Supreme Personality of Godhead; dadṛśe — he saw; nāvam — a boat; āgatām — coming near; tām — aboard the boat; āruroha — got up; vipra-indraiḥ — with the saintly brāhmaṇas; ādāya — taking; auṣadhi — herbs; vīrudhaḥ — and creepers.

Translation

As Satyavrata remembered the order of the Supreme Personality of Godhead, he saw a boat coming near him. Thus he collected herbs and creepers, and, accompanied by saintly brāhmaṇas, he got aboard the boat.