Skip to main content

ŚB 6.8.21

Devanagari

देवोऽपराह्णे मधुहोग्रधन्वा
सायं त्रिधामावतु माधवो माम् ।
दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे
निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभ: ॥ २१ ॥

Text

devo ’parāhṇe madhu-hogradhanvā
sāyaṁ tri-dhāmāvatu mādhavo mām
doṣe hṛṣīkeśa utārdha-rātre
niśītha eko ’vatu padmanābhaḥ

Synonyms

devaḥ — the Lord; aparāhṇe — in the fifth part of the day; madhu- — named Madhusūdana; ugra-dhanvā — bearing the very fearful bow known as Śārṅga; sāyam — the sixth part of the day; tri-dhāmā — manifesting as the three deities Brahmā, Viṣṇu and Maheśvara; avatu — may He protect; mādhavaḥ — named Mādhava; mām — me; doṣe — during the first portion of the night; hṛṣīkeśaḥ — Lord Hṛṣīkeśa; uta — also; ardha-rātre — during the second part of the night; niśīthe — during the third part of the night; ekaḥ — alone; avatu — may He protect; padmanābhaḥ — Lord Padmanābha.

Translation

May Lord Madhusūdana, who carries a bow very fearful for the demons, protect me during the fifth part of the day. In the evening, may Lord Mādhava, appearing as Brahmā, Viṣṇu and Maheśvara, protect me, and in the beginning of night may Lord Hṛṣīkeśa protect me. At the dead of night [in the second and third parts of night] may Lord Padmanābha alone protect me.