Skip to main content

ŚB 6.8.22

Devanagari

श्रीवत्सधामापररात्र ईश:
प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दन: ।
दामोदरोऽव्यादनुसन्ध्यं प्रभाते
विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्ति: ॥ २२ ॥

Text

śrīvatsa-dhāmāpara-rātra īśaḥ
pratyūṣa īśo ’si-dharo janārdanaḥ
dāmodaro ’vyād anusandhyaṁ prabhāte
viśveśvaro bhagavān kāla-mūrtiḥ

Synonyms

śrīvatsa-dhāmā — the Lord, on whose chest the mark of Śrīvatsa is resting; apara-rātre — in the fourth part of the night; īśaḥ — the Supreme Lord; pratyūṣe — in the end of the night; īśaḥ — the Supreme Lord; asi-dharaḥ — carrying a sword in the hand; janārdanaḥ — Lord Janārdana; dāmodaraḥ — Lord Dāmodara; avyāt — may He protect; anusandhyam — during each junction or twilight; prabhāte — in the early morning (the sixth part of the night); viśva-īśvaraḥ — the Lord of the whole universe; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; kāla-mūrtiḥ — the personification of time.

Translation

May the Supreme Personality of Godhead, who bears the Śrīvatsa on His chest, protect me after midnight until the sky becomes pinkish. May Lord Janārdana, who carries a sword in His hand, protect me at the end of night [during the last four ghaṭikās of night]. May Lord Dāmodara protect me in the early morning, and may Lord Viśveśvara protect me during the junctions of day and night.