Skip to main content

ŚB 10.84.6

Devanagari

तान् द‍ृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रागासीना नृपादय: ।
पाण्डवा: कृष्णरामौ च प्रणेमुर्विश्ववन्दितान् ॥ ६ ॥

Text

tān dṛṣṭvā sahasotthāya
prāg āsīnā nṛpādayaḥ
pāṇḍavāḥ kṛṣṇa-rāmau ca
praṇemur viśva-vanditān

Synonyms

tān — them; dṛṣṭvā — seeing; sahasā — immediately; utthāya — standing up; prāk — until now; āsīnāḥ — seated; nṛpa-ādayaḥ — the kings and others; pāṇḍavāḥ — the Pāṇḍavas; kṛṣṇa-rāmau — Kṛṣṇa and Balarāma; ca — also; praṇemuḥ — bowed down; viśva — by the whole universe; vanditān — to them who are honored.

Translation

As soon as they saw the sages approaching, the kings and other gentlemen who had been seated immediately stood up, including the Pāṇḍava brothers and Kṛṣṇa and Balarāma. They all then bowed down to the sages, who are honored throughout the universe.