Skip to main content

ŚB 10.82.20

Devanagari

श्रीवसुदेव उवाच
अम्ब मास्मानसूयेथा दैवक्रीडनकान् नरान् ।
ईशस्य हि वशे लोक: कुरुते कार्यतेऽथ वा ॥ २० ॥

Text

śrī-vasudeva uvāca
amba māsmān asūyethā
daiva-krīḍanakān narān
īśasya hi vaśe lokaḥ
kurute kāryate ’tha vā

Synonyms

śrī-vasudevaḥ uvāca — Śrī Vasudeva said; amba — my dear sister; — please do not; asmān — with us; asūyethāḥ — be angry; daiva — of fate; krīḍanakān — the playthings; narān — men; īśasya — of the Supreme Lord; hi — indeed; vaśe — under the control; lokaḥ — a person; kurute — acts on his own; kāryate — is made to act by others; atha — or else.

Translation

Śrī Vasudeva said: Dear sister, please do not be angry with us. We are only ordinary men, playthings of fate. Indeed, whether a person acts on his own or is forced by others, he is always under the Supreme Lord’s control.