Skip to main content

ŚB 10.75.29

Devanagari

भगवानपि तत्राङ्ग न्यावात्सीत्तत्प्रियंकर: ।
प्रस्थाप्य यदुवीरांश्च साम्बादींश्च कुशस्थलीम् ॥ २९ ॥

Text

bhagavān api tatrāṅga
nyāvātsīt tat-priyaṁ-karaḥ
prasthāpya yadu-vīrāṁś ca
sāmbādīṁś ca kuśasthalīm

Synonyms

bhagavān — the Supreme Lord; api — and; tatra — there; aṅga — my dear (King Parīkṣit); nyāvātsīt — remained; tat — for his (Yudhiṣṭhira’s); priyam — pleasure; karaḥ — acting; prasthāpya — sending; yadu-vīrān — the heroes of the Yadu dynasty; ca — and; sāmba-ādīn — headed by Sāmba; ca — and; kuśasthalīm — to Dvārakā.

Translation

My dear Parīkṣit, the Supreme Lord remained there for some time to please the King, after first sending Sāmba and the other Yadu heroes back to Dvārakā.