Skip to main content

ŚB 10.72.33

Devanagari

इत्युक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदाम् ।
द्वितीयां स्वयमादाय निर्जगाम पुराद् बहि: ॥ ३३ ॥

Text

ity uktvā bhīmasenāya
prādāya mahatīṁ gadām
dvitīyāṁ svayam ādāya
nirjagāma purād bahiḥ

Synonyms

iti — thus; uktvā — saying; bhīmasenāya — to Bhīmasena; prādāya — giving; mahatīm — a large; gadām — club; dvitīyām — another; svayam — himself; ādāya — taking; nirjagāma — he went out; purāt — from the city; bahiḥ — to the outside.

Translation

Having said this, Jarāsandha offered Bhīmasena a huge club, took up another himself and went outside the city.