Skip to main content

ŚB 10.66.1

Devanagari

श्रीशुक उवाच
नन्दव्रजं गते रामे करूषाधिपतिर्नृप ।
वासुदेवोऽहमित्यज्ञो दूतं कृष्णाय प्राहिणोत् ॥ १ ॥

Text

śrī-śuka uvāca
nanda-vrajaṁ gate rāme
karūṣādhipatir nṛpa
vāsudevo ’ham ity ajño
dūtaṁ kṛṣṇāya prāhiṇot

Synonyms

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī said; nanda — of Nanda Mahārāja; vrajam — to the cowherd village; gate — having gone; rāme — Lord Balarāma; karūṣa-adhipatiḥ — the ruler of Karūṣa (Pauṇḍraka); nṛpa — O King (Parīkṣit); vāsudevaḥ — the Supreme Lord, Vāsudeva; aham — I; iti — thus thinking; ajñaḥ — foolish; dūtam — a messenger; kṛṣṇāya — to Lord Kṛṣṇa; prāhiṇot — sent.

Translation

Śukadeva Gosvāmī said: O King, while Lord Balarāma was away visiting Nanda’s village of Vraja, the ruler of Karūṣa, foolishly thinking “I am the Supreme Lord, Vāsudeva,” sent a messenger to Lord Kṛṣṇa.

Purport

Since Lord Rāma had gone to Nanda-vraja, Pauṇḍraka foolishly thought that Lord Kṛṣṇa would be alone and therefore easy to challenge. Thus he dared to send his crazy message to the Lord.