Skip to main content

ŚB 10.65.26

Devanagari

पापे त्वं मामवज्ञाय यन्नायासि मयाहुता ।
नेष्ये त्वां लाङ्गलाग्रेण शतधा कामचारिणीम् ॥ २६ ॥

Text

pāpe tvaṁ mām avajñāya
yan nāyāsi mayāhutā
neṣye tvāṁ lāṅgalāgreṇa
śatadhā kāma-cāriṇīm

Synonyms

pāpe — O sinful one; tvam — you; mām — Me; avajñāya — disrespecting; yat — because; na āyāsi — you do not come; mayā — by Me; āhutā — called; neṣye — I will bring; tvām — you; lāṅgala — of My plow; agreṇa — with the tip; śatadhā — in a hundred parts; kāma — by whim; cāriṇīm — who moves.

Translation

[Lord Balarāma said:] O sinful one disrespecting Me, you do not come when I call you but rather move only by your own whim. Therefore with the tip of My plow I shall bring you here in a hundred streams!