Skip to main content

ŚB 10.58.41

Devanagari

श्रीराजोवाच
कोऽन्यस्तेऽभ्यधिको नाथ कन्यावर इहेप्सित: ।
गुणैकधाम्नो यस्याङ्गे श्रीर्वसत्यनपायिनी ॥ ४१ ॥

Text

śrī-rājovāca
ko ’nyas te ’bhyadhiko nātha
kanyā-vara ihepsitaḥ
guṇaika-dhāmno yasyāṅge
śrīr vasaty anapāyinī

Synonyms

śrī-rājā uvāca — the King, Nagnajit, said; kaḥ — who; anyaḥ — other; te — to You; abhyadhikaḥ — superior; nātha — O master; kanyā — for my daughter; varaḥ — groom; iha — in this world; īpsitaḥ — desirable; guṇa — of transcendental qualities; eka — only; dhāmnaḥ — who is the abode; yasya — on whose; aṅge — body; śrīḥ — the goddess of fortune; vasati — resides; anapāyinī — never leaving.

Translation

The King said: My Lord, who could be a better husband for my daughter than You, the exclusive abode of all transcendental qualities? On Your body the goddess of fortune herself resides, never leaving You for any reason.