Skip to main content

ŚB 10.58.11

Devanagari

युधिष्ठिर उवाच
किं न आचरितं श्रेयो न वेदाहमधीश्वर ।
योगेश्वराणां दुर्दर्शो यन्नो द‍ृष्ट: कुमेधसाम् ॥ ११ ॥

Text

yudhiṣṭhira uvāca
kiṁ na ācaritaṁ śreyo
na vedāham adhīśvara
yogeśvarāṇāṁ durdarśo
yan no dṛṣṭaḥ ku-medhasām

Synonyms

yudhiṣṭhiraḥ uvāca — Yudhiṣṭhira said; kim — what; naḥ — by us; ācaritam — performed; śreyaḥ — pious work; na veda — do not know; aham — I; adhīśvara — O supreme controller; yoga — of mystic yoga; īśvarāṇām — by the masters; durdarśaḥ — rarely seen; yat — that; naḥ — by us; dṛṣṭaḥ — seen; ku-medhasam — who are unintelligent.

Translation

King Yudhiṣṭhira said: O supreme controller, I do not know what pious deeds we fools have done so that we can see You, whom the masters of yogic perfection rarely see.