Skip to main content

ŚB 10.50.18

Devanagari

तव राम यदि श्रद्धा युध्यस्व धैर्यमुद्वह ।
हित्वा वा मच्छरैश्छिन्नं देहं स्वर्याहि मां जहि ॥ १८ ॥

Text

tava rāma yadi śraddhā
yudhyasva dhairyam udvaha
hitvā vā mac-charaiś chinnaṁ
dehaṁ svar yāhi māṁ jahi

Synonyms

tava — Your; rāma — O Balarāma; yadi — if; śraddhā — confidence; yudhyasva — fight; dhairyam — courage; udvaha — take up; hitvā — leaving aside; — either; mat — my; śaraiḥ — by the arrows; chinnam — cut to pieces; deham — Your body; svaḥ — to heaven; yāhi — go; mām — (or else) me; jahi — kill.

Translation

You, Rāma, should gather Your courage and fight with me, if You think You can do it. You may either give up Your body when it is cut to pieces by my arrows, and thus attain to heaven, or else kill me.

Purport

According to ācārya Śrīdhara Svāmī, Jarāsandha suspected that Lord Balarāma’s body was indestructible, and thus he offered what might be a more practical alternative, that Balarāma kill Jarāsandha.