Skip to main content

Word for Word Index

anu-deham
with each change of body — ŚB 11.17.53
deham-bhṛtām
of embodied beings — ŚB 10.38.27
deham
this body — Bg. 4.9, Bg. 8.13
in the bodies — Bg. 15.14
material body — ŚB 1.13.26, ŚB 3.28.37, ŚB 12.6.34
the universal form — ŚB 3.4.29
transcendental body. — ŚB 3.8.25
the body — ŚB 3.24.16, ŚB 6.12.1, ŚB 6.16.13, ŚB 9.13.12, ŚB 9.16.16, ŚB 10.10.12, ŚB 11.8.4, ŚB 11.18.31
body — ŚB 3.24.37, ŚB 3.30.5, ŚB 4.23.21, ŚB 7.10.37, ŚB 9.13.6, ŚB 10.1.11, ŚB 10.10.9, ŚB 11.20.17, ŚB 11.25.33, CC Ādi 4.34
the material body — ŚB 6.10.12, ŚB 7.15.40, ŚB 11.13.36, ŚB 11.15.21, ŚB 11.23.49, ŚB 11.28.41, CC Antya 6.314
your body — ŚB 6.11.16
another body — ŚB 7.7.47
a body — ŚB 8.3.19, ŚB 10.33.36, ŚB 11.11.19
body, or transcendental form — ŚB 8.18.11
a material body — ŚB 9.13.10, ŚB 11.10.27-29
the kind of body — ŚB 10.1.41
her material body — ŚB 10.23.35
their bodies — ŚB 10.29.10-11
Your body — ŚB 10.50.18
material bodies — ŚB 10.83.3
his body — ŚB 11.17.31
pūtanā-deham
the gigantic body of Pūtanā lying dead — ŚB 10.6.31
tat-deham
the body of Mahārāja Nimi — ŚB 9.13.7
His body — ŚB 11.31.20
gṛhīta-deham
has assumed a form like a material body — ŚB 9.8.24
indriya-kalya-deham
an able body — ŚB 6.19.26-28
deham ātmanaḥ
his body — ŚB 1.15.49
sva-deham
own body — ŚB 3.29.43
her own body — ŚB 4.4.26
his own body — ŚB 5.1.16, ŚB 9.16.24
sa-deham
in the same body. — ŚB 11.31.12