Skip to main content

ŚB 10.30.18

Devanagari

आहूय दूरगा यद्वत् कृष्णस्तमनुवर्ततीम् ।
वेणुं क्‍वणन्तीं क्रीडन्तीमन्या: शंसन्ति साध्विति ॥ १८ ॥

Text

āhūya dūra-gā yadvat
kṛṣṇas tam anuvartatīm
veṇuṁ kvaṇantīṁ krīḍantīm
anyāḥ śaṁsanti sādhv iti

Synonyms

āhūya — calling; dūra — who were far away; gāḥ — the cows; yadvat — just as; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; tam — him; anuvartatīm — one gopī who was imitating; veṇum — the flute; kvaṇantīm — vibrating; krīḍantīm — playing games; anyāḥ — the other gopīs; śaṁsanti — praised; sādhu iti — “excellent!”

Translation

When one gopī perfectly imitated how Kṛṣṇa would call the cows who had wandered far away, how He would play His flute and how He would engage in various sports, the others congratulated her with exclamations of “Well done! Well done!”