Skip to main content

CC Madhya 8.299

Text

eta bali’ rāmānande kari’ āliṅgana
tāṅre ghare pāṭhāiyā karila śayana

Synonyms

eta bali’ — saying this; rāmānande — to Śrī Rāmānanda Rāya; kari’ — doing; āliṅgana — embracing; tāṅre — him; ghare — to his home; pāṭhāiyā — sending; karila — did; śayana — lying down.

Translation

Śrī Caitanya Mahāprabhu then embraced Śrī Rāmānanda Rāya, and after sending him back to his home, the Lord took rest.