Skip to main content

CC Madhya 20.234

Text

śrī-nṛsiṁha — cakra-padma-gadā-śaṅkha-dhara
janārdana — padma-cakra-śaṅkha-gadā-kara

Synonyms

śrī-nṛsiṁha — Lord Nṛsiṁha; cakra — disc; padma — lotus; gadā — club; śaṅkha — conch; dhara — holding; janārdana — Lord Janārdana; padma — lotus; cakra — disc; śaṅkha — conch; gadā — club; kara — in the hands.

Translation

“Lord Nṛsiṁha holds the disc, lotus, club and conch. Lord Janārdana holds the lotus, disc, conch and club.