Skip to main content

CC Madhya 19.66

Text

dui-bhāi dūra haite bhūmite paḍiyā
bhaṭṭe daṇḍavat kailā ati dīna hañā

Synonyms

dui-bhāi — the two brothers; dūra haite — from a distance; bhūmite — on the ground; paḍiyā — falling flat; bhaṭṭe — to Vallabha Bhaṭṭa; daṇḍavat kailā — offered obeisances; ati dīna hañā — being very humble.

Translation

From a distance, the brothers Rūpa Gosvāmī and Śrī Vallabha fell on the ground and offered obeisances to Vallabha Bhaṭṭa with great humility.