Skip to main content

CC Madhya 17.161

Text

loke kahe prabhu dekhi’ hañā vismaya
aiche hena prema ‘laukika’ kabhu naya

Synonyms

loke kahe — the people said; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dekhi’ — seeing; hañā vismaya — being struck with wonder; aiche — such; hena — similar; prema — love of Godhead; laukika — ordinary; kabhu naya — never is.

Translation

When the people saw Śrī Caitanya Mahāprabhu’s dancing and chanting, they were struck with wonder, and they all said, “Such transcendental love is never an ordinary thing.”