Skip to main content

CC Madhya 14.201

Text

ei-mata āra saba bhāva-vibhūṣaṇa
yāhāte bhūṣita rādhā hare kṛṣṇa mana

Synonyms

ei-mata — in this way; āra — also; saba — all; bhāva-vibhūṣaṇa — ecstatic ornaments; yāhāte — by which; bhūṣita — being decorated; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; hare — attracts; kṛṣṇa mana — the mind of Kṛṣṇa.

Translation

“In this way, Śrīmatī Rādhārāṇī is ornamented and decorated with various ecstatic symptoms, which attract the mind of Śrī Kṛṣṇa.