Skip to main content

CC Madhya 12.10

Text

yadi more kṛpā nā karibe gaurahari
rājya chāḍi’ yogī ha-i’ ha-iba bhikhārī

Synonyms

yadi — if; more — unto me; kṛpā — mercy; — not; karibe — will do; gaurahari — Śrī Caitanya Mahāprabhu; rājya chāḍi’ — giving up the kingdom; yogī — mendicant; ha-i’ — becoming; ha-iba — I shall become; bhikhārī — a beggar.

Translation

“If Gaurahari, Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu, will not show mercy to me, I shall give up my kingdom, become a mendicant and beg from door to door.”