Skip to main content

CC Antya 14.40

Text

rātri haile svarūpa-rāmānande lañā
āpana manera bhāva kahe ughāḍiyā

Synonyms

rātri haile — when there was night; svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; rāmānande — Rāmānanda Rāya; lañā — taking together; āpana manera — of His own mind; bhāva — the ecstatic feelings; kahe — speaks; ughāḍiyā — revealing.

Translation

At night, Lord Caitanya would reveal to Svarūpa Dāmodara and Rāmānanda Rāya the ecstatic feelings of His mind.