Skip to main content

CC Antya 1.108

Text

bhṛtyasya paśyati gurūn api nāparādhān
sevāṁ manāg api kṛtāṁ bahudhābhyupaiti
āviṣkaroti piśuneṣv api nābhyasūyāṁ
śīlena nirmala-matiḥ puruṣottamo ’yam

Synonyms

bhṛtyasya — of the servant; paśyati — He sees; gurūn — very great; api — although; na — not; aparādhān — the offenses; sevām — service; manāk api — however small; kṛtām — performed; bahudhā — as great; abhyupaiti — accepts; āviṣkaroti — manifests; piśuneṣu — on the enemies; api — also; na — not; abhyasūyām — envy; śīlena — by gentle behavior; nirmala-matiḥ — naturally clean-minded; puruṣa-uttamaḥ — the Supreme Personality of Godhead, the best of all personalities; ayam — this.

Translation

“The Supreme Personality of Godhead, who is known as Puruṣottama, the greatest of all persons, has a pure mind. He is so gentle that even if His servant is implicated in a great offense, He does not take it very seriously. Indeed, if His servant renders some small service, the Lord accepts it as being very great. Even if an envious person blasphemes the Lord, the Lord never manifests anger against him. Such are His great qualities.”

Purport

This verse is from the Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.138), by Śrīla Rūpa Gosvāmī.