Skip to main content

CC Ādi 4.91

Bengali

কিম্বা, ‘সর্বলক্ষ্মী’—কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য ।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্বশক্তিবর্য ॥ ৯১ ॥

Text

kimvā, ‘sarva-lakṣmī’ — kṛṣṇera ṣaḍ-vidha aiśvarya
tāṅra adhiṣṭhātrī śakti — sarva-śakti-varya

Synonyms

kimvā — or; sarva-lakṣmī — the word sarva-lakṣmī; kṛṣṇera — of Lord Kṛṣṇa; ṣaṭ-vidha — six kinds; aiśvarya — opulences; tāṅra — of Him; adhiṣṭhātrī — chief; śakti — energy; sarva-śakti — of all energies; varya — the best.

Translation

Or “sarva-lakṣmī” indicates that She fully represents the six opulences of Kṛṣṇa. Therefore She is the supreme energy of Lord Kṛṣṇa.