Skip to main content

CC Ādi 4.213

Bengali

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্‌ ।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥ ২১৩ ॥

Text

man-māhātmyaṁ mat-saparyāṁ
mac-chraddhāṁ man-mano-gatam
jānanti gopikāḥ pārtha

nānye jānanti tattvataḥ

Synonyms

mat-māhātmyam — My greatness; mat-saparyām — My service; mat-śraddhām — respect for Me; mat-manaḥ-gatam — the intention of My mind; jānanti — they know; gopikāḥ — the gopīs; pārtha — O Arjuna; na — not; anye — others; jānanti — know; tattvataḥ — factually.

Translation

“O Pārtha, the gopīs know My greatness, My loving service, respect for Me, and My mentality. Others cannot really know these.”

Purport

This verse was spoken by Lord Kṛṣṇa to Arjuna in the Ādi Purāṇa.