Skip to main content

CC Ādi 10.133

Bengali

রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ ।
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ ॥ ১৩৩ ॥

Text

rāmānanda rāya, paṭṭanāyaka gopīnātha
kalānidhi, sudhānidhi, nāyaka vāṇīnātha

Synonyms

rāmānanda rāya — Rāmānanda Rāya; paṭṭanāyaka gopīnātha — Paṭṭanāyaka Gopīnātha; kalānidhi — Kalānidhi; sudhānidhi — Sudhānidhi; nāyaka vāṇīnātha — Nāyaka Vāṇīnātha.

Translation

The five sons of Bhavānanda Rāya were Rāmānanda Rāya, Paṭṭanāyaka Gopīnātha, Kalānidhi, Sudhānidhi and Nāyaka Vāṇīnātha.