Skip to main content

CC Ādi 1.67

Bengali

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিন গুণাবতারে গণি ।
শক্ত্যাবেশ—সনকাদি, পৃথু, ব্যাসমুনি ॥ ৬৭ ॥

Text

brahmā viṣṇu śiva — tina guṇāvatāre gaṇi
śakty-āveśa — sanakādi, pṛthu, vyāsa-muni

Synonyms

brahmā — Lord Brahmā; viṣṇu — Lord Viṣṇu; śiva — Lord Śiva; tina — three; guṇa-avatāre — among the incarnations controlling the three modes of material nature; gaṇi — I count; śakti-āveśa — empowered incarnations; sanaka-ādi — the four Kumāras; pṛthu — King Pṛthu; vyāsa-muni — Vyāsadeva.

Translation

Brahmā, Viṣṇu and Śiva are qualitative incarnations. Empowered incarnations are those like the Kumāras, King Pṛthu and Mahāmuni Vyāsa [the compiler of the Vedas].