Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.30.25

Verš

padāni vyaktam etāni
nanda-sūnor mahātmanaḥ
lakṣyante hi dhvajāmbhoja-
vajrāṅkuśa-yavādibhiḥ

Synonyma

padāni — stopy; vyaktam — jasnĕ; etāni — tyto; nanda-sūnoḥ — syna Nandy Mahārāje; mahā-ātmanaḥ — velké duše; lakṣyante — jsou rozpoznány; hi — jistĕ; dhvaja — podle praporku; ambhoja — lotosu; vajra — hromoklínu; aṅkuśa — bodce na ovládání slonů; yava-ādibhiḥ — ječmene atd.

Překlad

(Gopī řekly:) Znaky praporku, lotosu, hromoklínu, bodce na ovládání slonů, ječmene a ostatní znaky na tĕchto stopách jasnĕ ukazují, že patří té velké duši, synovi Nandy Mahārāje.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura ve svém komentáři k tomuto verši uvádí následující informace z písem o symbolických znacích na lotosových nohách Kṛṣṇy:

„V následujících verších popisuje Skanda Purāṇa konkrétní místa na Kṛṣṇových chodidlech se znakem praporku a také dalšími znaky a rovnĕž důvod, proč tam tyto znaky jsou:

dakṣiṇasya padāṅguṣṭha-
mūle cakraṁ bibharty ajaḥ
tatra bhakta-janasyāri-
ṣaḍ-varga-cchedanāya saḥ

,Pod kořenem palce na pravém chodidle má nezrozený Pán znak disku, který rozsekává šest nepřátel (mysli) Jeho oddaných.̀

madhyamāṅguli-mūle ca
dhatte kamalam acyutaḥ
dhyātṛ-citta-dvirephāṇāṁ
lobhanāyāti-śobhanām

,Pod kořenem prostředníčku na stejné noze má Pán Acyuta lotosový kvĕt, jenž v myslích včelám podobných oddaných, kteří meditují o Jeho nohách, zesiluje dychtĕní po Nĕm.̀

kaniṣṭha-mūlato vajraṁ
bhakta-pāpādri-bhedanam
pārṣṇi-madhye 'ṅkuśaṁ bhakta
cittebha-vaśa-kāriṇam

,U kořene Jeho malíčku je hromoklín, který rozbíjí hory reakcí za minulé hříchy Jeho oddaných, a uprostřed Jeho paty je znak bodce na ovládání slonů, který ovládá slony myslí Jeho oddaných.̀

bhoga-sampan-mayaṁ dhatte
yavam aṅguṣṭha-parvaṇi

,Kloub Jeho pravého palce nese znak ječmene, který zastupuje všemožné bohatství a zdroje požitku.̀

Skanda Purāṇa zároveň uvádí:

vajraṁ vai dakṣiṇe pārśve
aṅkuśo vai tad-agrataḥ

,Hromoklín se nachází na pravé stranĕ Jeho pravé nohy a bodec na ovládání slonů je pod ním.̀

Ācāryové vaiṣṇavské sampradāyi vysvĕtlují, že se diskutuje přímo o nohách Pána Kṛṣṇy, a mĕli bychom tedy vĕdĕt, že hromoklín je u kořene Jeho malíčku a bodec na ovládání slonů je pod hromoklínem. Bodec na slony na patĕ patří Pánu Nārāyaṇovi a dalším expanzím kategorie viṣṇu-tattva.

Tak popisuje Skanda Purāṇa šest znaků na Kṛṣṇovĕ pravém chodidle – disk, praporek, lotos, hromoklín, bodec na ovládání slonů a ječmen. A Vaiṣṇava-toṣaṇī zmiňuje ještĕ více znaků – svislou čáru začínající uprostřed Jeho chodidla a táhnoucí se až do prostoru mezi Jeho palcem a druhým prstem, slunečník pod diskem, čtyři svastiky na čtyřech svĕtových stranách pod klenbou uprostřed chodidla, čtyři hřebíčky ve čtyřech bodech, kde se svastiky navzájem dotýkají, a uprostřed mezi svastikami osmiúhelník. Celkem je tedy na Kṛṣṇovĕ pravém chodidle jedenáct znaků.“

Śrīla Viśvanātha Cakravartī popisuje znaky na Kṛṣṇovĕ levém chodidle: „U kořene palce je lastura otevřená smĕrem k palci. U kořene prostředníčku jsou dva soustředné kruhy představující vnitřní a vnĕjší prostor. Pod tímto znakem je Amorův luk bez tĕtivy, pod lukem je trojúhelník a ten obklopuje skupina čtyř nádob na vodu. U základny trojúhelníka je půlmĕsíc se dvĕma dalšími trojúhelníky, které se dotýkají jeho vrcholů, a pod půlmĕsícem je ryba.

Na chodidlech lotosových nohou Pána Kṛṣṇy je tedy celkem devatenáct charakteristických znaků.“